Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja ul. Polnej – I etap

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Modernizacja ul. Polnej – I etap”

CPV:
45.23.21.30-2, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 25 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – roboty instalacyjne polegające na budowie sieci kanalizacji zewnętrznej o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót instalacyjnych - – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Osobą (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowisko określone powyżej może zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 60 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-08-13 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-08-13 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (247.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Modernizacja ul. Polnej - I etap (894.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR - ul. Polna (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Opis Proj.Wyk. - ul. Polna cz.I - drogi (339.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. rys.1 Plan orientacyjny (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. rys.2 Projekt zagospodarowania terenu (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. rys.3 Przekrój podłużny - Trasa A (229.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. rys.4 Przekroje normalne (560.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. rys.6 Przekroje poprzeczne (257.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. Opis Proj.Bud. - ul. Polna cz.II - sanitarna (144.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. rys.K1 Przekrój podłużny - Trasa A (298.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. rys.K2 Przekrój podłużny - Trasa B (288.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. rys.K3 Studnia rewizyjna fi 1000 mm (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. rys.K4 Studzienki wpustowe (262.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. Opis Proj.Wyk. - ul. Polna cz.II - sanitarna (144.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. rys.K1 Przekrój podłużny - Trasa A (298.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. rys.K2 Przekrój podłużny - Trasa B (288.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. rys.K3 Studnia rewizyjna fi 1000 mm (254.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16. rys.K4 Studzienki wpustowe (262.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. Kosztorys ofertowy (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. Przedmiar (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (98.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania Ul. Polna (409.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (347.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (419.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-07-22 13:58:46
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-07-23 10:05:14
Ostatnia zmiana:2019-09-02 13:34:27
Ilość wyświetleń:559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij