Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica”

CPV:
45.00.00.00-7, 451.1.12.00-0, 45.45.30.00-7, 45.42.11.60-3, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.21.00-8, 45.26.21.20-8, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1, 45.31.23.10-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku o wartości min. 500.000,00 PLN brutto każda robota., które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robót elektrycznych - – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Ponadto, zgodnie z zapisami art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach.
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 120 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-07-19 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-07-19 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 13.000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (254.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Modernizacja kaplicy.... (904kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR (201.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. 1_Rzut (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. 2_Rzut dachu (16.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. 3_Elewacje (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. 4_Kład ściany szczytowej-A (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. 5_Kład ściany szczytowej-C (37.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. 6_Kład ściany szczytowej-B i D (43.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. 7_Stolarka (49.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. EKSPERTYZA TECHNICZNA (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. Krzesła składane (458.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. opis techniczny (380.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. PZT (772.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. Firma Wewn. instalacje c .o. Kaplica (163.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. Kaplica C.O. monochrome 05.2019 (86.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. Oświad. proj. wewn. instal. Kaplica (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. Wew. inst. c.o. Kaplica 05.2019 (300.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16 (1) (5.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (2) (5.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (3) (3.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (4) (3.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (5) (3.9MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (6) (2.9MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (7) (2.9MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (8) (1.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (9) (2.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (10) (2.3MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (11) (3.2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (12) (3MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (13) (2.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (14) (2.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (15) (2.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (16) (1.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (17) (1.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (18) (2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (19) (3.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (20) (3.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (21) (3.3MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (22) (4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (23) (1.2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (24) (296.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (25) (1.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (26) (553.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (27) (473.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (28) (980.7kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (29) (942.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (30) (867.9kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (31) (837.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (32) (863.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (33) (709.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (34) (768kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (35) (1.1MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (36) (662.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (37) (3.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (38) (2.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (39) (927.7kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (40) (422.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (41) (2.2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (42) (507kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (43) (320.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (44) (293kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (45) (211.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (46) (278.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (47) (695.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16 (48) (859.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.17. Opis (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.18. Rys.nr E-1 (857.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.19. Rys.nr E-2 (246.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.20. Rys.nr E-3 (200.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.21. Rys.nr E-4 (143.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.22. Rys.nr E-5 (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.1. ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE (342.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.2. ST 1.1 ROBOTY ZIEMNE (168.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.3. ST 1.2 KONSTRUKCJE DREWNIANE (205.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.4. ST 1.3 ROBOTY MUROWE (176.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.5. ST 1.4 POSADZKI (150.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.6. ST 1.5 ROBOTY POKRYWCZE (196kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.7. ST 1.6 TYNKI (192.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.8. ST 1.7 ROBOTY MALARSKIE (159.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.9. ST 1.8 PRACE ROZBIÓRKOWE (146.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.10. ST 1.9 STOLARKA (167.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.11. ST 1.10 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU (137.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.12. ST 1.11 WYPOSAŻENIE (143.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. KAPLICA_KO (203.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. KAPLICA_PRZED (266.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.3. Kosztorys ofertowy edytowalny (21.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VIII.4. Kosztorys ofertowy (298.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (100.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (346.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-07-04 12:14:49
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-07-04 14:39:33
Ostatnia zmiana:2019-07-22 14:04:23
Ilość wyświetleń:462

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij