Uchwała nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa wotum zaufania

Uchwała nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018

Uchwała nr VII.59.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018

Uchwała nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Uchwała nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019 

Uchwała nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2019-2023

Uchwała nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Głosowania VII sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 29 maja 2019 r.