Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenie jej rekomendacji

Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. Norwida a ul. Marii Zientara Malewskiej

Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Złotowie o zmianie uchwały Nr IX.44.2915 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form, zakresu oraz trybu postępowania w ramach „Miejskiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży”

Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2020 

Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wysokości i warunków udzielania osobom fizycznym, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych bądź spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przekazania wniosku według właściwości Radzie Powiatu Złotowskiemu

Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa

Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przekazania wniosku według właściwości dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie

Głosowania VI sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 kwietnia 2019 r.