Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - remont niecki basenowej wraz z wykonaniem odwodnienia plaży części rehabilitacyjnej pływalni LAGUNA – wykonanie niezależnego układu wentylacji

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Remont niecki basenowej wraz z wykonaniem odwodnienia plaży części rehabilitacyjnej pływalni LAGUNA – wykonanie niezależnego układu wentylacji”

CPV:
45.30.00.00-0, 45.33.12.10-1, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.31.12.00-2, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych niż złoty polski obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanej przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie kubaturowych obiektów sportowych o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – montaż centrali wentylacyjnej o wydajności min. 3500m3/h
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych – 1 osoba - 4 lat – 4 lat – podstawa dysponowania
2. Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoby wskazane w pkt. 1-3 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272).


Termin realizacji:
do dnia 15 lipca 2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-05-15 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-05-15 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 04 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (295.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Wykonanie niezależnego układu wentylacji - LAGUNA (942kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Ekspertyza PZPl (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. PW.A.01 RZUT PIWNICY (675.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. PW.A.02 RZUT PARTERU (416.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. PW.A.05 PRZEKRÓJ A2-A2 (279kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (103.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (373.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (686.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-04-30 10:11:39
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-04-30 11:26:43
Ostatnia zmiana:2019-05-24 12:14:49
Ilość wyświetleń:547

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij