Uchwała Nr II/6/02
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 14 listopada 2002 roku 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie.

    Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie (j.t. w Dz.Urz. Woj. Pilskiego z 1997 roku Nr 21 poz. 82 ze zmianami) Rada Miejska   w Złotowie uchwala, co następuje :


§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w składzie :
Przewodniczący Komisji          -  Joachim Jęsiek
Z-ca Przewodniczącego         -  Jan Skowroński
Członkowie                           -  Alicja Andrzejewska ,-   Janusz Jędrzejczyk 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                 Przewodniczący 
                                                  Rady Miejskiej  
                                               inż. Leszek Kurcin