Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Złotów wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

CPV:
66.51.00.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221 000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy oraz niniejszej SIWZ.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.
2. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania następujących warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
1) kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, każdy z tych wykonawców powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, jeżeli będzie wykonywał usługę ubezpieczenia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie określa ww. warunku.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie określa ww. warunku.


Termin realizacji:
od 11 czerwca 2019 roku do 10 czerwca 2022 roku.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-05-08 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-05-08 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Cena oferty - 60%,
Warunki fakultatywne - 40%, z tego:
- Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych/wszystkich ryzyk – 25%
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 5%
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 10%


Wadium:
Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące