Uchwała Nr V.33.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019 

Uchwała Nr V.34.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2019-2023 

Uchwała Nr V.35.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały nr II.5.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie 

Uchwała Nr V.36.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. o zmianie uchwały nr II.9.2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie

Uchwała Nr V.37.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała Nr V.38.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Złotowa na okres kadencji 2018-2023

Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie Gminy Miasto Złotów

Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2019 rok”

Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego Wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa 

Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia inicjatywy odznaczenia ks. dr Bolesława Domańskiego Orderem Orła Białego 

Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Złotowie

Obwieszczenie Nr 1.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIV.79.2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Miasta Złotów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej, terminów jej płatności i wysokości stawek

Obwieszczenie Nr 2.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXII/108/08 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasta Złotów, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie oraz ustalenia sposobu ich pobierania

Obwieszczenie Nr 3.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIV/247/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania

Obwieszczenie Nr 4.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/134/12 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania

Obwieszczenia Nr 5.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI.99.2016 w sprawie zasad korzystania z targowiska miejskiego „Zielony Ryneczek” w Złotowie

Głosowania V sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 27 marca 2019 r.