Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Usługa nadzoru w zakresie pełnienia obowiązków inspektora budowy i pielęgnacji terenów zielonych oraz sadzenia i ochrony drzew i krzewów w ramach zadań inwestycyjnych pn. podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze gminy miasto Złotów”.

CPV:
71.63.10.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 zamówienia polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie urządzenia terenów zielonych o wartości robót minimum 200.000,00 zł brutto.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe/staż pracy (w latach) – podstawa dysponowania.

1) Inspektor nadzoru terenów zieleni – 1 osoba - 3 lata – 3 lata – podstawa dysponowania.

Osoba wymieniona w pkt. 1, pełniąca nadzór inwestorski musi posiadać uprawnienia do nadzorowania prac na terenach zielonych - należy rozumieć - osobę z wykształceniem wyższym na kierunku ogrodnictwo, architektura krajobrazu, lub kształtowanie zieleni lub – osobę, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenie naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja Techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie którego wydano zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie inspektora nadzoru terenów zieleni".


Termin realizacji:
do dnia odbioru końcowego robót objętych zadaniem inwestycyjnym, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego robót

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-03-29 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-03-29 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) liczba pobytów w tygodniu Inspektora Nadzoru – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące