Uchwała nr II/ 5 /02
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 14 listopada 2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczących i członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz Koordynatora Zespołu ds.przeciwdziałania patologiom i realizacji programu „Bezpieczne Miasto”.

       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. w Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 20 ust. 1 i § 21 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Złotów (j.t. w Dz.Urz. Woj.Pilskiego   z 1997 roku Nr 21 poz. 82 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje :

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczących i w skład Komisji stałych Rady Miejskiej następujących radnych :
1/  Komisja Finansów Miejskich, Budżetu oraz Integracji Europejskiej :
     Przewodniczący  –  Wiesław Depta
     Członkowie : Kazimierz Brewka, Hieronim Gładysz, Zygmunt Muzioł,  Jan Skowroński
2/  Komisja Gospodarki Miejskiej :
     Przewodniczący –  Janusz Jędrzejczyk 
     Członkowie : Leszek Kurcin, Zygmunt Muzioł, Stanisław Wojtuń,  Jan Zamczyk
3/  Komisja Oświaty,  Kultury i Sportu :
     Przewodniczący  –  Wiesław Fidurski 
     Członkowie : Alicja Andrzejewska, Joachim Jęsiek, Andrzej Kosiba,Stanisław Pikulik  
4/   Komisja Porządku Publicznego :
      Przewodniczący  –  Kazimierz Brewka
      Koordynator Zespołu – Alicja Andrzejewska 
      Członkowie : Wiesław Depta, Wiesław Fidurski  
5/   Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska :
      Przewodniczący  – Jan Zamczyk 
      Członkowie : Andrzej Kosiba, Stanisław Wojtuń, Stanisław Pikulik 

§ ­2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                          Przewodniczący 
                                           Rady Miejskiej           
                                       inż. Leszek Kurcin