Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa ulic: Drzymały i części ul. Hubego - II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
"Budowa ulic: Drzymały i części ul. Hubego"

CPV:
45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2, 45.31.43.10-7, 45.31.61.10-9, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1, 45.23.32.90-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania – roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni utwardzonej o wartości brutto nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania. Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.
1. Kierownik robót drogowych - 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robót instalacyjnych - 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót elektrycznych - 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Uwaga:
Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedną osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności drogowej i instalacyjnej.

Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
do dnia 19 lipca 2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-03-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-03-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 18.000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1str. SIWZ (252.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Budowa ulic Drzymały i części ul. Hubego (930.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR-ul. Drzymały (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.2. ul.Hubego BS SST (301.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Opis wykonawczy-ul. Drzymały (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. Profil - ul. Drzymały (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. Profil Drzymały kanalizacja deszczowa (123.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. Przekroje poprzeczne-ul. Drzymały (211.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. PRZEKRÓJ NORMALNY-ul. Drzymały (331.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. PZT - ul. Drzymały (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. Szkic (320.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. ul.Hubego BD Rys.1 (36.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. ul.Hubego BD Rys.2 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. ul.Hubego BD Rys.3 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. ul.Hubego BD Rys.4 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. ul.Hubego BD Rys.5 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. ul. Hubego BW CZĘŚC OPISOWA (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. ul.Hubego BE PW CZĘŚĆ OPISOWA (ZGŁOSZENIE) (16.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. ul.Hubego BE PW Rys. 1-3 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16. ul.Hubego BS PW CZĘŚC OPISOWA (9.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.17. ul.Hubego BS PW Rys.1 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.18. ul.Hubego BS PW Rys.2 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.19. ul.Hubego BS PW Rys.3 (547.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.20. ul.Hubego OR CZĘŚĆ OPISOWA (587.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.21. ul.Hubego OR Rys. 1 (1.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.24. ul.Hubego OR Rys. 2 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.25. ul.Hubego OR Rys. 3 (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.1. ul.Hubego BD SST (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.2. ul.Hubego BE SST (4.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. ul.Hubego BD PR (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. ul.Hubego BE PR (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.3. ul.Hubego BS PR (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.4. ul. Drzymały wraz z budową kanalizacji deszczowej-kosztorys ofertowy (159.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.5. ul. Drzymały wraz z budową kanalizacji deszczowej-przedmiar (172.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (335.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (605.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-03-01 08:17:19
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-03-01 10:49:53
Ostatnia zmiana:2019-05-15 09:11:58
Ilość wyświetleń:852

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij