UCHWAŁA NR  / 98 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Złotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 113poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 130 poz. 1190) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się regulamin Straży Miejskiej w Złotowie w brzmieniu stanowiącym załącznik uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                             

 

 

 

 

Przewodnicząca

 Rady Miejskiej

 

                                                                                      mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Załącznik do uchwały Nr XIX/98/08

                                                                                                    Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                    z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

 

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

 

§ 1.

Regulamin Straży Miejskiej w Złotowie, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Złotowie.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Złotowie,

2)      Komendancie – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Złotowie

 

§ 3.

Straż działa na podstawie:

1)       ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz.779 z późn. zm.)

2)       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

3)       ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)

4)       niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie Straży.

 

§ 4.

  1. Siedzibą Straży jest Urząd Miejski w Złotowie.
  2. Terytorialny zasięg działania Straży obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Złotów.

 

§ 5.

1.      Straż wchodzi w skład struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie.

2.      Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne wynikające z zadań własnych Gminy w ramach posiadanych kompetencji.

 

§ 6.

Strażą kieruje Komendant i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań Straży.

 

 1

 

§ 7.

Komendant kieruje pracą Straży poprzez wydawanie decyzji i poleceń mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Straży.

 

§ 8.

Do zadań Komendanta należy:

1)      przygotowywanie dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,

2)      ustalenie zadań dla strażników i kontrola ich wykonania,

3)      reprezentowanie Straży w kontaktach zewnętrznych,

4)      analizowanie skuteczności wykonywanych zadań podejmowanych interwencji w kierunku usprawnienia form i metod pracy Straży,

5)      planowanie służby i dostosowanie jej do występujących potrzeb.

 

§ 9.

Komendanta w czasie nieobecności zastępuje Strażnik.

 

§ 10.

Funkcjonowanie Straży opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

§ 12.

1. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Złotowa.

2. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej sprawuje:

      1) Burmistrz Miasta Złotowa – w zakresie organizacyjnym i wykonawczym,

2) Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – w zakresie fachowym.

 

§ 13.

Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

 

 

    Przewodnicząca

                                                                                               Rady Miejskiej

 

                                                                                    mgr Barbara Chorabik

 

 

2