UCHWAŁA Nr XIX/ 97 /2008

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza (ul. Nieznanego Żołnierza)

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ul. Nieznanego Żołnierza.

                                                                 

§ 2. Zmiana planu obejmuje fragment istniejących usług produkcyjnych (branża metalowa, magazyny) oraz częściowo teren przeznaczony pod zieleń publiczną przy ul. Nieznanego Żołnierza. Granice zmiany planu przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                   

§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 i 2 w zakresie, zmiany funkcji terenu zieleni na mieszkalny, wtórnego podziału terenu oraz określenie nowych linii zabudowy dla zmienionej funkcji.

                                                                

§ 4. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

                                                   

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

                                                        

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

                                                               

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                                                        Rady Miejskiej

 

                                                                                                                  mgr Barbara Chorabik                                                   

 

                                           

 

 

 

 

 

                    Załącznik nr 2 do

                    uchwały Nr XIX/ 97 /08

                                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                                                  z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

ANALIZA zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ulic Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza

(Nieznanego Żołnierza) w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U.03.80.717 ze zmianami).

 

       I.               TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

Analizowany obszar leży przy ul. Nieznanego Żołnierza.

 

     II.               STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU

Teren planowany do zmiany leży po obu stronach ulicy Nieznanego Żołnierza, stronę północno – zachodnią  ulicy stanowi teren mieszkalnictwa jednorodzinnego i małych domów mieszkalnych, natomiast stronę północno wschodnią teren istniejących usług produkcyjnych branży metalowej i magazynów. Wnioskowany do zmiany obszar w planie określony jest jako zieleń (ZP) i teren usług istniejących (1 UP).

 

    III.               ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Analiza dotyczy terenów objętych zmianą m.p.z.p. „obszar położony w rejonie ulic Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza, uchwała nr XXIX/189/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28.12.2000 r., (opublikowany w Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 51 z 11.05.2001 r.). Są to obszary określone w planie symbolem (ZP) zieleń publiczna i (1UP) istniejące usługi produkcyjne.

 

   IV.               OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Głównym założeniem planu ma być realizacja wniosku firmy KONMET o zmianę funkcji terenu z  zieleni publicznej na mieszkalną oraz dostosowanie do powyższej zmiany sąsiadujących terenów usługowych z przystosowaniem ich do zabudowy mieszkaniowej. Planowana zmiana jest możliwa ze względu na istniejącą już po tej stronie drogi zabudowę budynków mieszkalnych.

 

    V.               STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM m. ZŁOTOWA

W dniu 24 marca 2005r zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Analizowany teren leży w obszarze nr 1 „Śródmieście” położonym w centrum miasta Jest to jednostka „m3”o funkcji mieszkaniowej ze znaczna ilością usług. Bardzo wysoko wskaźnik intensywności zabudowy netto istniejącej zabudowy wielorodzinnej -1.12. Dalsza zabudowa możliwa jedynie w ramach obowiązującego planu miejscowego. Usługi o charakterze ogólnomiejskim (handel) i powiatowym (Szpital Powiatowy, Zakład Energetyczny, Prokuratura itp.).

         Obowiązuje:

         a) aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 14.

         Proponuje się:

a)       dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - możliwość dobudowy tarasów, werand, oszklonych

       balkonów,   zadaszeń nad wejściami itp., estetyzację budynków

  b)   poprzedzające zabudowę - wykonanie wg planu miejscowego przedłużenia ul. Nieznanego Żołnierza do ul.

         Szpitalnej

 c)   uporządkowanie funkcji usługowej na terenie dawnego zaplecza gospodarczego Spółdzielni Mieszkaniowej

        powiązane z estetyzacją, przebudową itp.

d)       urządzenie boisk do gier sportowych wg planu miejscowego terenów zieleni

 

Studium w ustaleniach ogólnych przyjmuje, że w skali miasta dopuszcza się możliwość fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

 

Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

 

   VI.               ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZADZENIA PLANU

Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego: obowiązującego planu miejscowego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie ulic Norwida, Szpitalnej i Nieznanego Żołnierza” oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne. Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu dostosowania funkcji terenu do potrzeb właściciela działki przy ul. Nieznanego Żołnierza.

 

 VII.     NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

·            Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.

·            Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz. 1587).

Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.

·            Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej w skali 1:500 w technice czarno – białej i kolorowej.