UCHWAŁA NR  XIX/ 95 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Złotowie, mając na uwadze zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 (Aktualizacja), uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w postaci unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ramach Związku Gmin Krajny jako podmiotu realizującego zadanie.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) uchwalenie wspólnego dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny planu gospodarki odpadami;

2) przystąpienie do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu będącego częścią Zakładu Utylizacji Odpadów w Pile obejmującego w szczególności sortownie, instalacje do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, stację przeładunkową oraz stanowiska do demontażu odpadów wielkogabarytowych.

                                                 
§ 2.
Gmina Miasto Złotów deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi w przedsięwzięciu, o którym mowa w § 1, w szczególności poprzez zabezpieczenie w budżecie odpowiednich środków finansowych na pokrycie udziału własnego kosztów przedsięwzięcia po dokonaniu ich ustalenia w studium wykonalności projektu sporządzonego na zlecenie Związku Gmin Krajny.

 

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Złotowa do współdziałania ze Związkiem Gmin Krajny celem podjęcia czynności niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                           Przewodnicząca
                                                                                                            Rady Miejskiej
                                                                 
                                                                                                 mgr Barbara Chorabik