UCHWAŁA NR  XIX/ 94 / 08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2007 rok

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2007 rok, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 36/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie, udziela się Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium za 2007 rok.

                                                 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                           Przewodnicząca
                                                                                           Rady Miejskiej
                                                                 
                                                                                 mgr Barbara Chorabik