Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Nauka zawodu - młodociani

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów

Sprawa prowadzona przez Referat Rozwoju Lokalnego

 

Karta usług nr RL-OK-01

 

1. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, art. 122 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1983)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 311 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - 4.5.2016 L 119/1 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy (umowa o pracę oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie).
 3. Zaświadczenie potwierdzające przynależność do jednej z organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, tj. cechu lub izby (dotyczy pracodawców będących rzemieślnikami).
 4. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego.
 5. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, w przypadku krótszego okresu szkolenia, w przypadku zmiany umowy (zmiana pracodawcy).
 6. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o których mowa w art. 122 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
 7. Aktualny odpis, wypis lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 8. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.
 9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku, gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).
 10. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Formularz informacji winien być podpisany przez właściciela lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.
 11. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 12. Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

3. OPŁATY
Nie pobiera się

 

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój nr 13, parter.

 

5. OSOBY DO KONTAKTU
Inspektor ds. oświaty i kultury
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów
pokój 34
telefon 67 263 26 40 w. 53

e-mail: u.jiers-zylka@zlotow.pl

 

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Burmistrza Miasta Złotowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

8. INFORMACJE DODATKOWE

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Złotów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Gminy Miasto Złotów, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

· do 8081 zł – w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

· do 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis burmistrz jest zobligowany do następujących czynności:

a) wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1983); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji;

b) przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

9. WZORY WNIOSKÓW

Pobierz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w wersji doc.

Pobierz wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w wersji pdf.

Pobierz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji pdf.

Pobierz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji xlsx.

Pobierz oświadczenie o pomocy de minimis wersji doc.

Pobierz oświadczenie o pomocy de minimis wersji pdf.

Pobierz zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w wersji doc.

Pobierz zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w wersji pdf.

Załączniki

RL-OK-01-01 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK-01-01 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_02 - Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_02 Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis (626.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_03 _Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_03 _Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_04_ Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (12.3kB) Zapisz dokument  
RL-OK_01_04_ Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_05-Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RL-OK_01_05-Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (131.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Zachęć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Zachęć
Data wprowadzenia:2019-02-15 15:26:59
Opublikował:Aleksandra Zachęć
Data publikacji:2019-02-15 15:34:16
Ostatnia zmiana:2019-12-11 12:09:05
Ilość wyświetleń:541

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij