Protokół nr XVIII

 

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 26 marca 2008 roku

 

       W dniu 26 marca 2008 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XVIII sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 14-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był radny Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy, Starostę Powiatu Złotowskiego, przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, Dyrektora Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorów i kierowników jednostek miejskich i zakładów pracy, wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli mediów i prasy.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XVII sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Krzysztofa Majewskiego – za jego zgodą.

2.      Protokół z XVII sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2008 r.

3.                  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2008 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zwołania XVII sesji Rady Miejskiej. Ponadto w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz zgłosił 5 projektów uchwał, które zostały wprowadzone do projektu porządku obrad XVIII sesji, w następujący sposób:

1)      po pkt 9 podanym w zarządzeniu: jako pkt 10 „ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów ”,

2)      jako pkt 13: „ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ulicy Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa)”,

3)      jako pkt 14: „ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie ”,

4)      jako pkt 15: „ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie ”,

5)      jako pkt 16: „ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła ”.

 

Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że Klub Radnych „Lewica Razem” złożył 3 projekty uchwał, celem wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji Rady, tj:

1) w sprawie diet dla radnych,

2) w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego,

3) w sprawie zmiany uchwały Nr  II/4/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji.

 

 

Powiedziała, że powyższe projekty uchwał wpłynęły do biura Rady 11 marca br. i zostały przekazane do zaopiniowania radcy prawnemu. Obecnie są one zaopiniowane – nie zostały przekazane radnym, ponieważ trwały już posiedzenia Komisji i nie wszystkie komisje mogłyby się zapoznać z projektami.

W związku z tym, że A. Andrzejewska – Przewodnicząca Klubu Radnych „ Lewica Razem – Złotów 2010” wycofała wniosek o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad XVIII sesji, przenosząc je do zaopiniowania przez poszczególne komisje i wprowadzenia projektów do porządku obrad XIX sesji, Przewodnicząca Rady odstąpiła od przeprowadzenia głosowania wprowadzenia powyższych projektów uchwał do porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska, poprzez aklamację przyjęła powyższy wniosek.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad XVIII sesji.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od dnia 16 stycznia do 29 lutego 2008 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

Obecnych było 15 radnych.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1.      Zygmunt Muzioł:

- zwrócił się z zapytaniem, dlaczego na „starym mieście” i przy ul. Towarowej nie jest wymieniana kanalizacja. Dodał, że fachowcy zgodnie twierdzą, że jest ona stara i wymaga wymiany – jest 17 podłączeń do wymiany. Zwrócił uwagę, że należy zająć się tym przed położeniem w tej okolicy nowej nawierzchni, gdyż w przypadku awarii będzie się to wiązało z ogromnymi kosztami – nie ma też studzienek odprowadzających wodę.

2.      Krzysztof Nurczyk:

1)      Powiedział, że do tej pory nie ma jeszcze zrobionego przejścia dla pieszych przy ulicy Domańskiego. Zwrócił uwagę na fakt, że przechodzą w tym miejscu dzieci idące do szkoły, jest to dla nich bardzo niebezpieczne. Stwierdził, że należy w tej sprawie ponaglić Wojewódzki Zarząd Dróg.

2)      Zwrócił uwagę na konieczność przycięcia konarów brzozy rosnącej w okolicy ulicy Mickiewicza – jest to bardzo rozłożyste drzewo, które w przypadku wichury może spowodować ogromne straty.

3)      Podzielił zdanie radnego Muzioła w tematyce kanalizacji. Dodał też, że należy się zająć tym problemem, gdyż takich miejsc w mieście jest więcej.

4)      Zwrócił się do p. Sławomira. Wilowskiego – Kierownika MZGL w sprawie dotyczącej budynku przy ul. Obrońców Warszawy 30. Powiedział, że dach jest w bardzo złym stanie, przez co nie można dojść do komina, aby go przeczyścić - doszło do pożaru wywołanego nieczyszczeniem tego komina. Jest to chyba ostatni nie wyremontowany budynek ADM.

5)      Powiedział, że oprócz zgłoszeń mieszkańców ul. Wojska Polskiego dotyczących panującego w tej okolicy hałasu, dotarły do niego również zgłoszenia o pękających

wewnątrz domów tynkach. Zdaniem mieszkańców spowodowane jest to brukową nawierzchnią - należy zwrócić na to uwagę, ponieważ jest to problem.

 

 

6)      Poruszył temat przejść dla pieszych przy Al. Piasta naprzeciwko PSS „Społem” i banku - SBL. Powiedział, że na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Policja podzieliła opinię, że miejsca te są źle zorganizowane i stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych. Policja zasugerowała rozwiązanie tego problemu poprzez wycięcie drzew, bądź też przeniesienie tych przejść w bardziej widoczne miejsca.

3.      Bogdan Marszałek:

1)      Zwrócił się w sprawie ustawienia na terenie miasta pojemników na makulaturę.

2)      Poruszył sprawę dotyczącą ustawionych pojemników na odzież, gdzie wrzucane są różne śmieci. Pojemniki te nie są systematycznie opróżniane. Należy wymusić na właścicielach czy na firmie, która zajmuje się zbiórką odzieży aby pojemniki te były częściej i systematycznie opróżniane ponieważ może to być wylęgarnią szczurów.

3)      Zapytał, czy istnieje obowiązek dezynfekcji pojemników na śmieci, ponieważ nie spotkał się z tym, aby pojemniki na śmieci były myte, czy dezynfekowane.

4)      Zwrócił się, aby działania zakładów zajmujących się deratyzacją kanalizacji były skoordynowane, żeby odbywało się to jednocześnie, ponieważ w innym przypadku nie przynosi to żadnych pozytywnych skutków.

4.      Andrzej Kosiba:

1)      Poruszył temat ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy. Powiedział, że jest ona tam niezbędna i bardzo potrzebna, gdyż panuje tam duży ruch, a rowerzyści poruszają się po chodnikach. Zwrócił się o podjęcie działań w celu wyznaczenia ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy.

2)      Zwrócił uwagę na temat dotyczący dworca PKS. Powiedział, że należy porozmawiać z PKS Człuchów – właścicielem terenu dworca PKS na temat likwidacji ogrodzenia.

3)      Poruszył sprawę zaniedbanego odcinka terenu przy dworcu PKP psującego wizerunek całego miasta - należy zmusić właściciela tego terenu, p. Kuleszę do jego uporządkowania.

5.      Alicja Andrzejewska: 

1)      Zwróciła się z prośbą o ustawienie dodatkowych stojaków na rowery przy basenie “Laguna”.

2)      Poruszyła sprawę źle ustawionych pojemników na PET i szkło przy wyjeździe z ul. Łowieckiej (wyjazd bliżej Straży Pożarnej). Stwarzają one problem osobom wyjeżdżającym z tej ulicy, jak też ograniczają kierowcom widoczność, stwarzając przez to zagrożenie dla ruchu.

3)      Prosiła, aby naprawić oświetlenie na ulicy M. Robaka.

4)      Zwróciła się do dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych z prośbą o rozważenie możliwości modernizacji i unowocześnienia placów zabaw dla dzieci, ponieważ są one przestarzałe i wymagają podjęcia takich działań.

5)      Powiedziała, że istnieje ogromny problem z dostępem do Złotowskiego Domu Kultury dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwróciła się o rozważenie likwidacji istniejącej tam bariery architektonicznej, ponieważ obecnie jest to ograniczenie, uniemożliwienie tym ludziom dostępu do kultury. W budynku tym odbywa się wiele imprez kulturalnych, mieści się kino, jak i Związek Emerytów i Rencistów.

   Powyższe potwierdziła Przewodnicząca Rady. Dodała, że ludzie niepełnosprawni, a zwłaszcza poruszający się na wózkach, są całkowicie pozbawieni dostępu do kultury.

6.      Krzysztof Majewski: 

1)      Przypomniał o konieczności wyrównania dróg gruntowych. Prosi o podjęcie takich działań, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

2)      Poruszył sprawę oznakowania poziomego ulic – zwrócił uwagę na ulice osiedlowe, które są równorzędne, a ulice Hubego i Słoneczna traktowane są jako główne - ludzie poruszają się tam zgodnie z ogólnie panującym przyzwyczajeniem, łamiąc w ten sposób przepisy - i dlatego należałoby je odpowiednio oznakować (oznakowanie

 

 

poziome) – przypominając o ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony.

3)      Zgłosił, aby na ulicy Hubego – przy wjeździe od strony ul. Zamkowej, naprawić zniszczony podczas wichury znak drogowy.

4)      Przypomniał aby naprawić lampę przy jednym z bloków na ulicy Dwór Złotowski.

5)      Prosił o ustosunkowanie się Burmistrza i udzielenie wyjaśnień w sprawie decyzji dotyczącej zmiany kwot na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu i kultury organizacjom pozarządowym, zaopiniowanych przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

7.      Krzysztof Żelichowski:  

1)      Zwrócił się o uporządkowanie miejskiego terenu – o wywiezienie śmieci z „dzikiego wysypiska” przy bloku, przy ul. Krzywoustego 4. Poinformował, że nikt nie chce zająć się uprzątnięciem i wywiezieniem tych nieczystości.

2)      Powiedział, żeby przed blokiem przy ul. Krzywoustego 4 wymalować pasy wyznaczające miejsca parkingowe, gdyż kierowcy parkują tam w różny sposób, ograniczając ilość miejsc parkingowych.

3)      Przypomniał o wcześniej poruszanym temacie dotyczącym słupa energetycznego stojącego na chodniku przy ul. Polnej.

8.      Wiesław Fidurski:  

1)      Przyłączył się do interpelacji radnego Z. Muzioła i K. Nurczyka dotyczącej sieci kanalizacyjnej „na starym mieście”. Powiedział, że sieć ta jest stara, skorodowana i dlatego istnieje duże zagrożenie jej awarią. Zwrócił się z zapytaniem, czy zostały zrobione jakieś ekspertyzy w sprawie sieci wodociągowej i sanitarnej, która tam jest. Poprosił Burmistrza o udzielenie pisemnej odpowiedzi w tej kwestii. Zapytał czy, mieszkańcy tej okolicy zostali powiadomieni o planowaniu takiej inwestycji, by dać im możliwość i czas na zrobienie przyłączy. Ponadto zapytał, czy będą prowadzone jakieś prace związane z siecią wodną i kanalizacyjną na ul. Chrobrego przy okazji prowadzonych w tym rejonie inwestycji.

Na powyższą interpelację prosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

2)      Zwrócił się do Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie przeprowadzane przeróbki i zmiany w całej konfiguracji budynku szkoły są uzgadniane ze Strażą Pożarną, ponieważ jest to poważna sprawa – n.p. sprawa ewakuacji na wypadek jakiegoś nieszczęścia.

3)      Powiedział, że jako Komisja Rewizyjna zwracali się o książki obiektów dotyczące mostu miejskiego i dróg. Zapytał, czy książki takie są prowadzone w Urzędzie Miejskim oraz kiedy po raz ostatni odbyła się kontrola stanu technicznego mostu na rzece Głomia.

9.      Stanisław Pikulik: 

- poruszył problem bardzo długiego czasu oczekiwania na interwencję w przypadku zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego. Okres taki wynosi niekiedy kilka miesięcy, co jest zdecydowanie za długo. Należy rozwiązać ten problem kompleksowo, lub też rozważyć zlecenie napraw innej firmie niż „Energetyka”.

10.  Barbara Chorabik:     

- zwróciła uwagę na teren po byłym tartaku gdzie trwa budowa i znajduje się mnóstwo gruzu. Teren ten nie jest w żaden sposób oznakowany, ani zabezpieczony. Bawią się tam dzieci, często też przechodzą tamtędy dorośli ludzie, jest to bardzo niebezpieczne. Prosi o zwrócenie się do właścicieli terenu z prośbą o zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie go.

  Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych udzielił  Burmistrz Miasta i Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w pkt 17 porządku obrad.

 

 

 

Punkt 5.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie radni otrzymali i było ono omawiane na wszystkich posiedzeniach Komisji.

Na pytanie Przewodniczącej Rady dotyczące odpłatności części osób wyjazdu na Słowację, A. Andrzejewska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiedziała, że osoby spoza grupy o niskim statusie ponosiły pełną odpłatność. 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii radni otrzymali i było ono omawiane na posiedzeniach Komisji.

Dyskusji nie było.

Radna A. Andrzejewska - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedziała, że te dwa sprawozdania - z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, wzajemnie się uzupełniają. Poradnie zajmujące się uzależnieniami działają ogólnie, dla wszystkich na tych samych zasadach. Pojawiają się również sugestie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak i ustawodawców, aby w przyszłości potraktować te dwa uzależnienia łącznie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Straży Miejskiej o aktualnym stanie bezpieczeństwa w mieście.

Radni otrzymali Informacje:

1) Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2007 rok – na terenie miasta Złotowa,

2) Komendanta Straży Miejskiej w Złotowie o aktualnym stanie bezpieczeństwa w mieście.

3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta  Złotowa za 2007 rok,

Ad 1/.

Przewodnicząca B. Chorabik powiedziała, że z przedstawionej przez Policję Informacji wynika, że terenami najbardziej niebezpiecznymi w mieście pozostają od wielu lat te same ulice: Al. Piasta, Mickiewicza, Słowackiego, Boh. Westerplatte i Norwida.

Radny K. Brewka zwrócił się z prośbą, by nadzór nad ruchem drogowym w mieście odbywał się nie tylko od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, ale również popołudniami oraz w pozostałe dni. W tym czasie kontrole takie są najbardziej potrzebne – chodzi przede wszystkim o badanie prędkości poruszających się pojazdów. Zwrócił się z prośbą, w oparciu o słowa Pani Komendant Policji, aby prawo było dla wszystkich jednakowe.

Radny A. Kosiba ponowił prośbę o wprowadzenie w mieście policyjnych patroli rowerowych.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na to, że - jak z Informacji wynika, ulica Norwida jest jedną z najbardziej niebezpiecznych ulic w Złotowie. Największa wypadkowość na niej potwierdza zasadność inwestycji zaplanowanej na tej ulicy. Modernizacja, przebudowa ulicy

 

Norwida spowolni ruch, powstaną wysepki, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych.  

Radny K. Majewski powiedział, że z satysfakcją przyjął informację zawartą w sprawozdaniu, mówiącą, że nie stwierdzono poważniejszych naruszeń ładu i porządku w czasie trwania imprez masowych na terenie miasta. Wyraził opinię, że wobec tego nie ma żadnych zastrzeżeń, by imprezy takie odbywały się w jak najszerszym zakresie.

Radny K. Żelichowski zwrócił uwagę na to, że jest omawiany temat bezpieczeństwa, a na sesji brakuje przedstawicieli Policji. Nie daje to możliwości wyjaśnienia nasuwających się wątpliwości dotyczących przedstawionej Informacji. W informacji brakuje danych – ilu interwencji Policja nie podjęła – bo wie, że były takie, że ze względu ma małą szkodliwość czynu, Policja nie podejmowała działań – nie wie dlaczego – czy po to, żeby zaniżać sobie statystykę. Nie ma od kogo dowiedzieć się o tym.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do przedstawiciela biura Rady Miejskiej, czy wpłynęło pismo usprawiedliwiające nieobecność na sesji przedstawicieli Policji, na co otrzymała odpowiedź, że nie wpłynęło żadne pismo a zaproszenie na sesję zostało wysłane łącznie z zaproszeniem na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa. Poparła opinię radnego K. Żelichowskiego, że z powodu braku autora dokumentu, nie ma do kogo zwrócić się o doinformowanie. Powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa był obecny przedstawiciel Policji i Komisja ta miała możliwość wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. 

Ad 2/.

Podczas omawiania Informacji Komendanta Straży Miejskiej w Złotowie o aktualnym stanie bezpieczeństwa w mieście, W. Fidurski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nawiązał do przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli funkcjonowania Straży Miejskiej i przyjętych wniosków. Zwrócił się do Burmistrza o stanowisko wobec wniosków zawartych w protokole. Powiedział, że Straż Miejska w Złotowie działa na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta z 07.01.1992 roku. Dokument ten powinien być zaktualizowany. Wyraził również opinię, że Rada Miejska powinna przyjąć regulamin Straży Miejskiej w formie uchwały. Dodał, że Komisja Rewizyjna wnioskowała o zwiększenie obsady etatowej Straży Miejskiej. Dla porównania podał ilość etatów straży miejskiej w innych miastach, wielkością zbliżonych do Złotowa, w których jest ona większa niż w przypadku Złotowa – dochodzi tu również sprawa obciążenia Straży Miejskiej dodatkowymi obowiązkami. Komisja wnioskowała również o zakupienie samochodu służbowego dla Straży Miejskiej i ujęcie tego w wydatkach na 2009 rok. Prosił Burmistrza o przedstawienie stanowiska wobec powyższych wniosków.

Ad 3/.

Radny K. Nurczyk powiedział, że w trakcie dyskusji na Komisji Bezpieczeństwa, ze strony przedstawiciela Straży Pożarnej, pojawiła się kwestia dofinansowywania Straży Pożarnej przez „miasto”. W związku z tym poprosił przedstawiciela tej jednostki o rozwinięcie tego tematu.

Radny K. Majewski zwrócił się z pytaniem odnośnie zagrożeń pożarowych związanych z dystrybucją gazu propan butan, ponieważ w przedstawionej informacji mówi się, że punkty dystrybucyjne tego gazu nie spełniają warunków bezpieczeństwa. Zapytał jakie są to warunki, a także, czy powoduje to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

L. Wójcik, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - nawiązał do sprawy finansowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Złotowa, który to temat poruszył na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Podziękował Burmistrzowi za dobrze układającą się współpracę. Powiedział, że środki przekazywane przez „miasto” na Straż Pożarną są zbyt małe na realizację pewnych zadań. Kwoty są zbyt skromne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Wyjaśnił, że chodzi o zapewnienie w projekcie budżetu odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie służb bezpieczeństwa na terenie miasta Złotowa. Powołał się na ustawę o samorządzie gminnym, w której ochronę przeciwpożarową zalicza do zadań własnych gminy. Powiedział, że na terenie miasta działa Ochotnicza Straż Pożarna oraz Państwowa Straż Pożarna, która nie służy tylko miastu ale całemu powiatowi. Dodał, że na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego przedstawił wysokość kwot przekazywanych przez rady poszczególnych gmin na ochronę przeciwpożarową, które mieszczą się w przedziale  od 70 – 300 tys. zł. dla jednostek ratowniczych. W przypadku budżetu miasta Złotowa, to na rok 2008 jest to kwota 10 tys. zł.  Powiedział, że jeśli mają jakieś problemy, to otrzymują pieniądze, jednak chcieliby mieć komfort psychiczny, żeby można byłoby planować środki na zakup czy modernizację sprzętu, ponieważ obecnie jest taka sytuacja ekonomiczna, że nie mając zapewnienia środków, stają przed dylematem co robić. Posiadany przez Straż sprzęt jest w bardzo złym stanie, a każde działanie w zakresie ratownictwa technicznego, powoduje dalsze jego uszkodzenia. Koszt renowacji jest niezwykle wysoki, bardziej opłacalny jest zakup nowego sprzętu. Zastępca Komendanta ponownie zwrócił się z prośbą do Burmistrza i Rady Miejskiej o przeznaczenie w budżecie na przyszłe lata większych kwot na pomoc dla Straży Pożarnej.

W temacie dystrybucji gazu propan butan powiedział m.in., że regulują to szczegółowo przepisy dotyczące jego sprzedaży. Na dzień dzisiejszy można go sprzedawać z kontenerów, jednak wielu sprzedawców nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa. Brakuje odpowiedniego oznaczenia, wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, ignorowany jest też obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od sąsiednich obiektów. Straż Pożarna wyrywkowo dokonuje kontroli w poszczególnych gminach, stosując przy tym odpowiednie środki administracyjne, a w sytuacjach rażącego naruszenia bezpieczeństwa - środki karne.

Radny K. Żelichowski nie zgodził się z wypowiedzią Z-cy Komendanta PPSP co do środków, które miasto przeznacza na Straż Pożarną. Powiedział, że według posiadanej przez niego wiedzy, na Straż Pożarną w mieście Złotowie przeznacza się kwotę w granicach 40 -50 tys. zł. Powiedział, że oprócz Państwowej Straży Pożarnej dofinansowywana jest Ochotnicza Straż Pożarna.

Z-ca Komendanta PPSP L.Wójcik odpowiedział, że w budżecie na 2008 rok przeznaczono na Państwową Straż Pożarną przeznaczono 10 tys. zł. Zwrócił uwagę na to, że działania ratowniczo – gaśnicze i operacyjne na terenie miasta Złotów przeprowadza Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Złotów. Na pytanie K. Żelichowskiego, czy sąsiednie gminy przeznaczają podane kwoty w całości tylko na Państwową Straż Pożarną, L. Wójcik odpowiedział, że nie. Przeznaczają je jednak na funkcjonowanie jednostek na swoim terenie, w celu zapewnienia im odpowiednich środków finansowych, dających możliwość prawidłowego prowadzenia działań ratowniczych. Powiedział, że w mieście Złotowie Ochotnicza Straż Pożarna nie działa operacyjnie, a jedynie statutowo, kulturalnie i oświatowo. Zabezpieczenie operacyjne zapewnia Państwowa Straż Pożarna, poprzez działanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej - w zeszłym roku tylko na terenie miasta doszło do 231 zdarzeń, co stanowi 1 ogółu wszystkim zdarzeń.

Burmistrz St. Wełniajk zwrócił się do Z-cy Komendanta PPSP, żeby mówił do końca prawdę, że obowiązkiem Państwowej Straży Pożarnej jest zabezpieczenie na terenie miasta czynności w ramach działań operacyjnych i ratowniczo – technicznych.

Z-ca Komendanta L. Wójcik dodał, że obowiązkiem JRG i Państwowej Straży Pożarnej jest zabezpieczenie operacyjne całego powiatu, w tym miasta. Powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym obliguje Burmistrza do zapewnienia środków na ochronę przeciwpożarową, jak i na pozostałe działania Straży, w tym kulturalne i oświatowe.

Burmistrz St. Wełniak powiedział, ze takie środki są przeznaczane co roku, od wielu lat. W odróżnieniu od innych gmin, miasto dołożyło się do zakupu bardzo kosztownego podnośnika, do modernizacji obiektu Państwowej Straży Pożarnej – m.in. do docieplenia, do elewacji, jak i do zakupu innych sprzętów, które były prowadzone wspólnie przez powiat, miasto i przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Powiedział, że miasto nie

przejmie jednak obowiązku finansowania Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ Państwo jest od tego, żeby te rzeczy finansowało. Samorząd może jedynie to wspomagać i nie należy oczekiwać, że miasto będzie przeznaczać znaczne środki na Państwową Straż Pożarną. Powiedział, że obowiązkiem samorządów jest prowadzenie działalności ochotniczej straży pożarnej, w tym również poza pożarniczej – takiej jak oświatowa i kulturalna, i to jest realizowane – finansowana jest Ochotnicza Straż Pożarna, gdzie główny trzon stanowią pracownicy Państwowej Straży Pożarnej. Zwrócił uwagę na to, że do tej pory nigdy nie dochodziło do nieporozumień na tej płaszczyźnie i wyraził opinię, że nadal nie powinno być.

Z-ca Komendanta L. Wójcik potwierdził słowa Burmistrza. Powiedział, że w tej sprawie chodzi jedynie o zapewnienie środków finansowych, które dałyby możliwość planowania działań prowadzonych przez Straż Pożarną.

Radny W. Fidurski zwrócił się do Z-cy Komendanta L. Wójcika o zapoznanie Burmistrza i Rady Miejskiej ze skalą dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu oraz dokonania zestawienia z innymi powiatami na terenie województwa wielkopolskiego. Przychylił się do stanowiska Burmistrza w tej sprawie, że Państwowa Straż Pożarna jest jednostką powiatu a nie miasta. Dodał też, ze w budżecie na rok 2007 dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono kwotę 35 tys. zł., natomiast dla OSP 16,5 tys. zł.

Radny K. Nurczyk powiedział, że jako mieszkańcy miasta powinniśmy wspierać Straż Pożarną dla własnego bezpieczeństwa, leży to w interesie nas wszystkich. Nie można do tego podchodzić w ten sposób, że jest to zadanie powiatu, zadanie państwa. W przypadku kataklizmów i związanych z nimi stratami zawsze pada pytanie, dlaczego Straż Pożarna nie jest wystarczająco przygotowana i wyposażona. Powinno się zapobiegać takim sytuacjom, jeśli jest to tylko możliwe. W naszym mieście duże środki finansowe przeznacza się na jego upiększanie, na drogi, co na niewiele się zda, kiedy zetkniemy się z kataklizmem, a Straż Pożarna nie będzie miała możliwości dobrego funkcjonowania w takiej sytuacji.

Radny W. Fidurski  poruszył temat złożonych przez Komisję Rewizyjną wniosków, dotyczących Straży Miejskiej i zajęcia stanowiska w tej sprawie.   

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że wnioski te są analizowane i wkrótce będzie udzielona odpowiedź. Obecnie nie ma jeszcze poglądu, czy konieczna jest zmiana Regulaminu funkcjonowania Straży Miejskiej – trzeba to sprawdzić. Jeżeli będzie taki obowiązek, to taki projekt zostanie przygotowany. To samo dotyczy ślubowania Strażników. Dodał, że pracują oni w Urzędzie od kilkunastu lat i składanie przez nich ślubowania w tym momencie byłoby śmieszne i na pewno nie wpłynie w żaden sposób na poprawę wykonywanej przez nich pracy.

 

     Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące omawianego tematu – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone informacje Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Straży Miejskiej o aktualnym stanie bezpieczeństwa w mieście została przyjęta przez Radę Miejską.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Informacje:

1) Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2007 rok – na terenie miasta Złotowa,

2) Komendanta Straży Miejskiej w Złotowie o aktualnym stanie bezpieczeństwa w mieście.

3) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta  Złotowa za 2007 rok,

które są załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach przeciwdziałania bezrobociu.

Informację o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim z uwzględnieniem miasta Złotowa i podejmowanych przedsięwzięciach przeciwdziałania bezrobociu radni otrzymali.

Podczas dyskusji radny A. Kosiba zwrócił się z zapytaniem, czy na naszym terenie nadal panuje bardzo wysokie bezrobocie. Poruszył temat przydzielania stażystów zauważając, że jest to bardzo utrudnione - pomimo spełniania przez pracodawcę wszelkich wymogów. Poprosił o wyjaśnienie przyczyn takiej sytuacji.

Przewodnicząca B. Chorabik poruszyła temat dużej grupy osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Powiedziała, że w tej grupie na dzień 31 stycznia 2008 roku znajduje się 61 osób. W sprawozdaniu znajduje się informacja, że są to głównie ekonomiści, choć nie tylko. Prosiła o bliższe przedstawienie tej sytuacji oraz o wyjaśnienie jakich grup zawodowych ona dotyczy.   

 

Radna A. Andrzejewska – zwróciła uwagę, że w informacji - w wykazie zakładów pracy, pominięto firmę „ALKAN”, która zatrudnia 170 osób i jest jednym z większych zakładów pracy na terenie miasta.

Ł. Greczyło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedziała radnemu A. Kosibie, że nie jest w stanie w tej chwili wypowiedzieć się indywidualnie w jego sprawie. Dodała, że staże są organizowane – w zeszłym roku uczestniczyło w nich ponad 200 osób. Nie jest w stanie powiedzieć, jaka jest przyczyna nie uruchomienia stażu w przypadku A. Kosiby. W temacie bezrobotnych z wyższym wykształceniem powiedziała, że w grupie tej dominują osoby z wykształceniem ekonomicznym, pojawiają się także nauczyciele wychowania przedszkolnego, nie posiadający jeszcze kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia. Są to też inżynierowie rolnictwa. Jeśli chodzi o tę grupę bezrobotnych, to fluktuacja w ich przypadku jest dość znacząca. Osoby te z bardzo różnych przyczyn mają problemy z podjęciem pracy. Powiedziała, że nabory pracowników prowadzone przez samorządy też wskazują na to, że zdarza się zatrudnianie osób ze średnim wykształceniem, pomimo, że w grupie osób startujących i aplikujących o miejsce pracy są również osoby w wykształceniem wyższym. Ponadto wyjaśniła, że jeśli chodzi o zakłady pracy, to ujęte w zestawieniu zostały przede wszystkim te, które współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy. „ALCAN” jest firmą ze swoimi zasadami dotyczącymi zatrudniania pracowników. Nie współpracuje ona z Powiatowym Urzędem Pracy w szerszym zakresie w temacie zatrudniania pracowników, nie zawsze korzysta z pośrednictwa pracy. Pod tym względem nie jest to odosobniona firma na terenie powiatu. Niektórzy pracodawcy ze względu na specyfikę swojego funkcjonowania nie chcą zatrudniać osób bezrobotnych.

Radny St. Pikulik zapytał, jak kształtuje się zapotrzebowanie zakładów pracy na pracowników, w stosunku do jego realizacji. Są specjalizacje zawodowe, w których brakuje pracowników, są też i takie, w których jest ich nadmiar. Zapytał, jak kształtują się te proporcje w skali całego powiatu.

Dyrektor Ł. Greczyło powiedziała, że przede wszystkim największy problem wiąże się z ofertami w zawodach widniejących w ogłoszeniach prasowych. Dotyczy to głównie specjalistycznych stanowisk ekonomicznych. Wymagani są tam kandydaci dobrze przygotowani, ze stażem pracy, którzy zaraz po wejściu do firmy będą przynosić jej zyski. Dodała, że przeprowadziła analizę grupy osób kończących studia - osoby studiujące poza powiatem w systemie dziennym, szukają pracy gwarantującej stosunkowo wysokie, jak na warunki naszego powiatu, wynagrodzenie. Jeśli chodzi o zawody budowlane to są zarejestrowani bezrobotni fachowcy. Powiedziała, że pracodawcy stawiają bardzo wysokie wymagania, adekwatne do oczekiwań klientów. W zawodach związanych z usługami leśnymi Urząd Pracy prowadzi szkolenia pilarzy. Jednak w tym przypadku występuje problem, że u niektórych pracodawców pilarze chętnie podejmują pracę, innym zaś odmawiają. Ponadto powiedziała, że dość charakterystycznym zawodem jest też sprzedawca. Z jednej strony zarejestrowanych jest dużo absolwentów szkół o profilu handlowym, a z drugiej strony, występują nie zagospodarowane oferty pracy w tym zakresie. Wynika to z faktu, że w tej grupie znajdują się przede wszystkim młode matki, jak i osoby studiujące. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami, a pracodawcy nie zawsze chcą zatrudniać pracowników, którzy będą sprawiali jakiekolwiek problemy w zakresie dyspozycyjności.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotów i  podejmowanych działaniach przeciwdziałania bezrobociu.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła powyższą Informację, która jest załączona do protokołu.

 

 

 

Punkt 9.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności

w 2007 roku i przedstawienie zadań i planów na 2008 rok.

Sprawozdanie radni otrzymali i było ono omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do biura Rady wpłynęło pismo, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do opracowywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Złotowie na lata 2008 – 2015” i w związku z tym jest prośba, aby Rada, a zwłaszcza Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej włączyła się do pomocy w opracowywaniu strategii.

Radny A. Kosiba powiedział, że analizując materiały zauważył, że jest coraz bardziej pozytywna działalność, ponieważ oceniając finansowo, znacznie zmniejszyły się koszty pomocy, co świadczy, że jest mniej ludzi wymagających pomocy – jest to pozytywny trend.

Powiedział, że jest skłonny do współpracy nad opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.

Po przedstawieniu przez Przewodniczących Komisji opinii poszczególnych Komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie, Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności. w 2007 roku i zamierzeń na rok 2008

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów. Poinformowała, że odwołanie p. Zofii Noweckiej następuje w związku z przejściem na emeryturę.

Radni: K. Nurczyk, St. Pikulik i A. Kosiba podziękowali p. Z. Noweckiej za współpracę podczas jej długoletniej pracy na rzecz miasta, za udzielaną pomoc.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów – w związku z przejściem na emeryturę.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni    15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/ 87 /08 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Miasto Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

     Głos zabrał St. Wełniak - Burmistrz Miasta, który przedstawił drogę i karierę zawodową p. Zofii Noweckiej, podziękował jej za długoletnią pracę na stanowisku Sekretarza Gminy, za jej zaangażowanie, za wzór postępowania urzędnika, pracowitość i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań, których efekty były bardzo wysoko oceniane.

B. Chorabik – Przewodnicząca Rady przekazała Z. Noweckiej podziękowania i życzenia od Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Z. Noweckiej, która podziękowała Burmistrzowi Miasta, Przewodniczącej Rady, radnym, dyrektorom jednostek miejskich i powiatowych oraz prezesom i kierownikom współpracujących firm, redaktorom pism i telewizji, pracownikom Urzędu Miejskiego, złotowianinom za merytoryczną współpracę, okazywaną pomoc, za wyrozumiałość, za wspólną realizację zadań na wysokim poziomie.

         Następnie Burmistrz Miasta i Przewodnicząca Rady podziękowali, przechodzącej na emeryturę, p. Bożenie Józefowskiej – Kierownikowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami za jej wieloletnią pracę, za zaangażowanie, pracowitość i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.

B. Józefowska podziękowała wszystkim, którzy z nią współpracowali: burmistrzom, pracownikom Urzędu, radnym – nie tylko obecnej kadencji, kierownikom, dyrektorom jednostek i firm, z którymi współpracowała, współpracownikom MZGL.

Godz. 10.55. Przewodnicząca Rady ogłosiła godzinną przerwę - do godz. 12-tej.

Po przerwie.

W chwili wznowienia obrad sesji było 13-tu radnych, następnie 15-tu.

Punkt 11.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008 przedstawił S. Heciak – Skarbnik Gminy:

Dochody:

Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 213.272 zł. z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli.

Wydatki:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

1)      tworzy się rezerwę celową na kwotę 213.272 zł. z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,

2)      zwiększa się plan dotacji o 15.000 zł. dla Muzeum Ziemi Złotowskiej z przeznaczeniem na remont budynku muzeum,

3)      zmniejsza się rezerwę celową o 15.000 zł. z przeznaczeniem na remont budynku muzeum,

4)      w rozdziale 92695 – Sport – pozostała działalność w zakresie sportu- dokonuje się przesunięć w planie zgodnie z zał. nr 2.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

1)      zwiększa się plan wydatków na zadanie Drogi – Osiedle Chojnicka o 110.000 zł. co jest spowodowane wynikiem procedury przetargowej,

2)      zmniejsza się o 110.000 zł. plan rezerwy celowej określonej w rozdziale 60016, środki z umniejszenia planu przesuwa się na zadanie opisane wyżej.

Zmiany w deficycie budżetowym i w sposobie finansowanie deficytu:   bez zmian.

Pozostałe zmiany:  

W uchwale budżetowej wykreśla się § 14 punkt 1, zgodnie z którym upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Z tejże uchwały należy wyeliminować ten przepis, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 2 punkt 9 litera c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym do zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

Ponadto przedstawił autopoprawki dotyczące zmiany wydatków bieżących, tj.:

1) w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji przesuwa się 10.000 zł. z § 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy – na fundusz wsparcia policji, na  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Pochodną tej zmiany jest zmiana w załącznik nr 5, który dotyczy planu wydatków majątkowych;

2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwa się 3.165 zł. z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową. Pochodną tej zmiany jest zmiana w załączniku nr 5, który dotyczy dotacji.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały z przedstawionymi autopoprawkami.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14- tu radnych, 1- wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/ 88 /08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie.

 

Projekt uchwały radni otrzymali.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14- tu radnych, 1- wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/ 89 /08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ulicy Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa).

Projekt uchwały radni otrzymali.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że projekt uchwały był bardzo szczegółowo omawiany na poszczególnych komisjach.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni    15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/ 90 /08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ulicy Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa).

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że udzielana dotacja w kwocie 60.000 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie prac konserwatorskich przy grupie rzeźbiarskiej – ukrzyżowanie na belce tęczowej oraz przy ołtarzu bocznym p.w. św. Anny w zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni    15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/ 91 /08 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 15.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała, że udzielaną dotację w wysokości 30.000 zł. przeznacza się na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku wpisanego do rejestru zabytków - kościoła parafialnego p.w. Św. Rocha w Złotowie – oraz na zahamowanie procesów jego destrukcji – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 1.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/ 92 /08 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 3.165,- zł. przeznaczona jest na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni    15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/ 93 /08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 17.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

Z. Muziołowi:

Zwrócił się do p. J. Szwalguna - Dyrektora MZWiK aby udzielił odpowiedzi. W odniesieniu do tematu dotyczącego prac kanalizacyjno – wodociągowych na Nowym Rynku powiedział, że ze względu na wiek tej instalacji powinna ona zostać wymieniona. Jeśli jednak chodzi o jej eksploatację i ilość awarii, to z tego co wie, to przez ostatnie lata nie było tam żadnych awarii. takich zgłoszeń w tym rejonie nie ma. Wobec powyższego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji uznał, że nie ma potrzeby wymiany obecnej sieci. Zwrócił się do p. Jana Szwalguna – Dyrektora MZWiK za prośbą o uzupełnienie swojej wypowiedzi.

K. Nurczykowi: 

1).W sprawie przejść dla pieszych na ul. Domańskiego odpowiedział, że interweniowano w tej sprawie. Zarząd Dróg Wojewódzkich zadeklarował, że jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, takie przejście dla pieszych zostanie wykonane.

2) W odniesieniu do tematu brzozy przy ul. Krótkiej odpowiedział, że nie zostanie ona wycięta, gdyż jest pięknym i zdrowym drzewem, które nie stanowi zagrożenia dla komunikacji – będzie ona przycięta.

3)  W temacie postulowanej wycinki drzew przy Al. Piasta powiedział, że  nie przewiduje się jej. Skutkiem podjęcia decyzji o wycince wszystkich drzew przeszkadzających w ruchu drogowym i pieszym byłby ich brak na całej długości ulicy Al. Piasta. Jest to miasto i każdy powinien zachować w nim szczególną ostrożność, jest właściwe oznakowanie dla kierowców, a pieszy musi również uważać. Powiedział, że wycięcie jednego drzewa niczego tam nie zmieni, ponieważ jest szpaler drzew i widoczność będzie zawsze ograniczona. Nie przewiduje w tych miejscach wycinki drzew - o zieleń w mieście należy dbać.

4) Jeżeli chodzi o problem pękających tynków w budynkach przy ul. Wojska Polskiego, to być może, że są to stare sprawy kiedy nie było jeszcze ograniczenia prędkości. Położona nawierzchnia na ul. Wojska Polskiego na pewno nie jest wyłączną, ani główną przyczyną pękania tynków w budynkach znajdujących się w tej okolicy. Należy liczyć się z faktem, że są to bardzo stare budynki i do takich sytuacji może dochodzić. Zastosowano w tym miejscu największe możliwe, zgodnie z Kodeksem o ruchu drogowym, ograniczenie prędkości do 20

 

km/h. Powiedział, że posiada świadomość, że nie wszyscy kierowcy stosują się do tego ograniczenia. W tym miejscu brakuje jednak dobrego rozwiązania, a zupełne wyeliminowanie ruchu na tym odcinku jest niemożliwe. Uważa, że nie rozwiążą tego również muldy, których położenie tam jest bezsensowne – to co jest możliwe, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego, to jest tam zastosowane. Jest natomiast kwestia przestrzegania ograniczenia prędkości przez kierowców.

B. Marszałkowi:

1) Odpowiedział, że uwaga dotycząca braku pojemników na makulaturę jest słuszna i zostanie przekazana odpowiednim przedsiębiorcom. Powiedział, że jakiś czas temu istniał problem z brakiem odbiorców makulatury. Nie zmienia to faktu, że wniosek ten jest jak najbardziej zasadny i w przypadku braku zainteresowania ze strony takich odbiorców, zmuszeni będziemy szukać innego rozwiązania tego problemu.

2)  Podzielił zdanie, że pojemniki na odzież nie spełniają swojej roli. Osoby, które je tam postawiły nie dbają o nie. Zadeklarował, że zostaną podjęte działania w tym temacie, ponieważ są one rzeczywiście miejscem składowania odpadów.

3)  Jeżeli chodzi o dezynfekcję pojemników na śmieci, to jest taki obowiązek odbiorców śmieci. Powiedział, że istnieje konieczność dezynfekcji pojemników na śmieci. Trudno mu jednak określić jak często powinna być ona przeprowadzana. Kontrolę nad tym sprawuje Sanepid. Osoby posiadające wiedzę o konkretnych przypadkach nie stosowania się do tego przepisu powinny to natychmiast zgłaszać, ponieważ możliwe jest wyegzekwowanie tego obowiązku, gdyż w koncesjach dla zajmujących się tym przedsiębiorstw, istnieją odpowiednie zapisy na ten temat.

4) Jeśli chodzi o skoordynowanie prac przy deratyzacji, to jest to określone w zarządzeniu Burmistrza i powinno być realizowane. Kontrolę nad tym sprawuje Straż Miejska. Zarządzenia takie najczęściej wydawane są na wniosek zainteresowanych instytucji - jak do tej pory nigdy nie wpływały skargi na nie wypełnianie tych zarządzeń. Sprawdzi to i zainteresuje się tym.

A. Kosibie: 

1) Poparł wniosek, zgłaszany wielokrotnie, o utworzenie ścieżki rowerowej na ulicy Obrońców Warszawy. Zaproponował, aby Rada zajęła stanowisko w tej sprawie i ostro poparła wniosek radnego A. Kosiby, ponieważ nie jest argumentem, że jest ograniczenie prędkości do 40 km/h. Rowerzyści są naturalnym zagrożeniem dla ruchu drogowego w tym miejscu. Często powodują też  wstrzymanie ruchu, z powodu braku miejsca, pozwalającego na wykonanie jakiegokolwiek manewru. Uważa, że jest to nieuzasadniony upór i brak jest logicznych argumentów, żeby nie wprowadzić tam ścieżki rowerowej, tym bardziej, że kiedy ulica ta była przebudowywana, to ówczesny dyrektor Zarządu Dróg miał zamiar utworzenia w tym miejscu ścieżki rowerowej. Uważa, że powinniśmy wspólnie walczyć o to, żeby tą sprawę załatwić.

2) Jeśli chodzi o ogrodzenie przystanku PKS, to powiedział, że doszło do uzgodnień z dyrekcją PKS w Człuchowie. Fragment, na którym znajduje się chodnik – od wyjścia z dworca PKP do ul. Kopernika, zostanie wykupiony i będzie to teren miejski. Postawione w tym miejscu ogrodzenie zostanie przesunięte, będzie też dodatkowe wejście na dworzec PKS.

3)  Zaniedbany teren wokół dworca PKP należy do pana Kuleszy. Powiedział, że prowadził z nim rozmowy. Została przedstawiona propozycja odkupienia od tego terenu, lub też zamiany na inny. Niestety pan Kulesza nie ustosunkował się do przedstawionej mu propozycji, pomimo wykazywanego początkowo zainteresowania. Ponownie zwróci się do p. Kuleszy o udzielenie odpowiedzi. Powiedział także, że  pomimo tego powiadomi Nadzór Budowlany o istniejącej sytuacji– żeby wyegzekwowali tam porządek, gdyż sam nie posiada żadnych instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na rozwiązanie tego problemu.  .

A.  Andrzejewskiej:

1) W sprawie dodatkowych stojaków na rowery przy basenie, to uważa, że nie powinno to stanowić żadnego problemu, tym bardziej, że jest obecny Kierownik Pływalni „Laguna”.

 

2) Jeśli chodzi o pojemniki na ul. Łowieckiej, to muszą one stać na obecnym miejscu, ponieważ nikt nie chce, żeby stały one przed jego posesją. Obecne miejsce jest optymalne i opinię taką potwierdza również Prezes MZUK. Pozostają w zasadzie jedynie dwie możliwości, pozostawienie pojemników w obecnym miejscu, bądź też zupełne ich usunięcie.

3) W temacie oświetlenia ul. Robaka – odpowiedź również dla radnych: K. Majewskiego i St. Pikulika – powiedział, że występują duże problemy, jeśli chodzi o terminowość wykonywania napraw oświetlenia ulicznego. Obecnie jest to tłumaczone awariami spowodowanymi przez wichury, które wymagają naprawy w pierwszej kolejności. Na dniach zostanie podpisana nowa umowa na konserwację oświetlenia w mieście. Jedyną możliwością jest zabezpieczenie przy tej okazji specjalnych warunków, pozwalających na maksymalne, możliwe skrócenie czasu oczekiwania na interwencje. Dodał, że przez cały czas interweniuje się na bieżąco, żeby oświetlenie było na czas naprawiane.

4) W sprawie placów zabaw - odpowiedział, że posiada informacje o zamiarze przeprowadzenia w tym roku modernizacji placu zabaw w Przedszkolu nr 2. Uważa, że dyrektorki przedszkoli powinni, w ramach posiadanych środków, wygospodarować część pieniędzy na poprawę i unowocześnienie placów zabaw.

5)  W temacie Domu Kultury powiedział, że jedynym wyjściem umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym do poszczególnych kondygnacji budynku, jest wybudowanie windy. W przypadku tego obiektu możliwe jest jedynie umiejscowienie jej na zewnątrz – jest nawet miejsce: od strony basenu. Wiąże się to z bardzo wysokimi kosztami, przez co wymaga to czasu. Uważa, że trzeba przyjrzeć się temu problemowi i znaleźć na to pieniądze, bo jest to obiekt użyteczności publicznej, gdzie jest wymóg, żeby był możliwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

B. Chorabik:

- w sprawie terenu po byłym tartaku odpowiedział, że jest to podobna sytuacja, jak w przypadku terenu pana Kuleszy. Zostanie to również zgłoszone do Nadzoru Budowlanego w celu wyegzekwowania porządku i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami a przede wszystkim, żeby teren ten został odpowiednio zabezpieczony.

K.  Majewskiemu:

1)  Jeśli chodzi o naprawę dróg gruntowych, to zostało to już zlecone. Jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne wszystkie drogi zostaną wyrównane.

2)  W sprawie decyzji dotyczącej wydatkowania środków finansowych na organizacje pozarządowe, wprowadzono jedynie drobne korekty. Generalnie wszystkie wnioski Komisji zostały uwzględnione.

W.  Fidurskiemu:

Odpowiedział, że zgodnie z prośbą, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

K.  Żelichowskiemu:    

1)  Odnośnie pasów i oznakowania poziomego odpowiedział, że będzie to wzięte pod uwagę.

2)  W sprawie śmieci na ul. Krzywoustego powiedział, że są one przerzucane z budynku  pana Mirosława Włodarczaka. Sytuacja taka powtarza się co roku. Sprawa ta zostanie załatwiona.

3)  W kwestii lampy przy ul. Polnej powiedział, że sprawa ta zostanie załatwiona.

            Radny A. Kosiba wyraził zadowolenie z udzielonych przez Burmistrza odpowiedzi. Dodał też, że należy podjąć wszelkie możliwe kroki prowadzące do utworzenia ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy. W temacie bariery architektonicznej, ograniczającej dostęp do Domu Kultury dla osób niepełnosprawnych, powiedział, że należy zwrócić się o dofinansowanie inwestycji budowy windy do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to jednostka posiadająca środki finansowe na takie cele, w związku z czym powinna ona zapewnić większą część środków na to zadanie.

Przewodnicząca Rady- zwróciła się do radnych, że popierając wniosek złożony przez radnego A. Kosibę, poparty przez Burmistrza, na następną sesję można przygotować stanowisko Rady Miejskiej dotyczące ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy, które stanowiłoby poparcie działań również ze strony Burmistrza, skierowane do Zarządu Dróg.

 

 

Następnie głos zabrał Jan Szwalgun – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie, który udzielił odpowiedzi na interpelacje dotyczące

sieci na „starym mieście”. Powiedział, że sieć przy ul. Towarowej i Nowy Rynek w zapisach

awaryjnych MZWiK od około 10-12 lat nie wykazuje żadnej awaryjności. Przy okazji remontu ul. Mickiewicza skontrolowano sieć przy ul. Towarowej - jej stan nie jest zły. Wykonawca zajmujący się remontem tych dwóch ulic nie przyjął na siebie obowiązku odtworzenia uszkodzonej wskutek tych prac nawierzchni. Większość sieci przechodzi przez pasy zieleni, a nie tylko przez ulicę. Konieczność odtwarzania nawierzchni spowodowałaby znaczny wzrost kosztów wymiany tej sieci. Powiedział, że z wykonawcą robót drogowych i nawierzchniowych, uzgodnili wymianę wszystkich takich urządzeń jak zasuwy, hydranty i ewentualnie studzienki kanalizacyjne, które takiej wymiany wymagają. Zwrócił uwagę na to, że istnieje jeszcze jeden sposób na rozwiązanie tego problemu. Jest to sieć o dużej średnicy, jak na potrzeby tego rejonu. W przypadku jakiejkolwiek awarii można wykorzystać sposób polegający na wsunięciu do uszkodzonej rury, nowej, o mniejszej średnicy. Rozwiązanie takie jest często praktykowane. Niestety nie można go wykorzystać we wszystkich miejscach. Zawsze najpierw należy dokonać oceny.

Ustosunkował się do poruszonego tematu deratyzacji. Poparł opinię, że wszystkie jednostki powinny wykonywać to jednocześnie – spółdzielnie mieszkaniowe, Miejski Zakład Gospodarki Lokalami,  Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Powiedział, że zawsze praktykowane było ustalanie dla wszystkich jednego terminu, co czyniło taka akcję skuteczną. Deratyzacja będzie nadal przeprowadzana zgodnie z zarządzeniem Burmistrza.

Powiedział również, że zgodnie z prośbą radnego W. Fidurskiego, przygotuje odpowiedź na piśmie.

Na pytanie radnego K. Nurczyka czy na terenie miasta Złotowa była praktykowana metoda usuwania awarii – wymiany sieci polegająca na wsunięciu do uszkodzonej rury, nowej, o mniejszej średnicy, odpowiedział, że „tak”. Była ona praktykowana wielokrotnie, również na długich odcinkach – np. w ulicy 600-Lecia.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza uzupełnił odpowiedź dodając, że dotyczy ona również ulic Domańskiego i Boh. Westerplatte.

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 18.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Radny W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Radę, że 20 i 21 lutego br. zakończyła się kontrola utrzymania obiektów kultury i sportu, będących własnością Gminy Miasto Złotów. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wszystkich obiektów, jak i dotyczącej ich dokumentacji. Powiedział, że w przypadku stadionu przy ul. Wioślarskiej, to w momencie kontroli dokonywano naprawy płyty.

Jeśli chodzi o salę sportową przy ul. Mickiewicza, to jest to dość złożona sprawa. Kierownik MZGL poinformował, że decyzją z kwietnia 2007 r. Sanepid nakazał wykonanie pewnych remontów w tym budynku, m.in. wymalowania ścian i naprawienia wykładzin. Z uwagi na to, że nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące przyszłości tego obiektu, to dlatego nie zapadła również decyzja określająca, czy remont taki zostanie wykonany.

Stadion przy ul. Mickiewicza był w miarę dobrym stanie –  przebudowy wymagała  jedynie skocznia.  Jeśli chodzi o budynek Złotowskiego Domu Kultury, to jest on zadbany, uporządkowany i nie wymaga prac remontowych.

W przypadku Basenu  “Laguna” powiedział, że kończy się trzeci rok jego eksploatacji, w związku z czym kończy się też jego okres gwarancyjny. Zostały zgromadzone pewne środki na przeprowadzenie robót w ramach przeglądu gwarancyjnego. Podkreślił również bardzo duże zaangażowanie Kierownika basenu, jak i całej kadry w sferze prowadzenia dokumentacji, która w przypadku tego obiektu prowadzona jest wzorcowo. Cały budynek utrzymany jest na bardzo wysokim poziomie.

 

Powiedział, że Komisja Rewizyjna sformułowała tylko jeden wniosek dotyczący aktualizacji wpisów w książkach obiektów dla Złotowskiego Domu Kultury i dla hali sportowej przy ul. Mickiewicza.

2.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Przekazała odpowiedź z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na skierowane przez Radę Miejską pismo dotyczące usunięcia drzew przy drodze wojewódzkiej nr 188 ze Złotowa do Piły. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że wnioskowane drzewa zostały przeznaczone do wycinki. Termin realizacji prac uzależniony będzie od uzyskania decyzji na wycinkę i może być wykonany dwuetapowo, część w bieżącym roku i część w roku przyszłym.

2)      Przeczytała treść pisma, w którym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie informuje o przystąpieniu do opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Złotowie na lata 2008 – 2015 i zwraca się z prośbą o zgłaszanie do dnia 30 kwietnia bieżącego roku ewentualnych wniosków i propozycji odnośnie działań, które powinny zostać zawarte w powyższej strategii i miałyby korzystny wpływ na ograniczenie problemów społecznych na terenie Złotowa. Zwróciła się do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, z racji posiadanych przez nią kompetencji, o podjęcie współpracy w tym zakresie.

3)      Przekazała na ręce Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej pakiet informacyjny, który wpłynął z firmy GSK Commercial z Warszawy dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy. Prosiła Komisję o zapoznanie się z tymi materiałami i być może podjęcie działań w tym zakresie. Firma informuje, że jako samorząd możemy podjąć działania mające na celu profilaktykę raka szyjki macicy w swoim rejonie, proponując przy tym swoją współpracę w stosownym zakresie. Zwróciła również uwagę, że Komisja może podjąć także inne działania profilaktyczne, polegające m.in. na organizowaniu spotkań i uświadamianiu kobiet w tym temacie.

Radny A Kosiba dodał, że profilaktyka raka szyjki macicy polega na poddawaniu się szczepieniom. Wyraził opinię, że Komisja Zdrowia może je propagować i przekonywać kobiety do poddawania się im. Zaproponował również zaangażowanie w tą akcję lokalnej prasy, w celu dotarcia do jak największej grupy kobiet.

4)      Przypomniała wszystkim radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi za rok 2007 w biurze Rady Miejskiej w terminie do końca kwietnia bieżącego roku.

5)      Poinformowała, że kolejna sesja Rady Miejskiej – absolutoryjna odbędzie się w dniu 29 kwietnia br. o godz. 9.00.

3.      Radny Z. Muzioł zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza, w jaki sposób będzie zagospodarowany teren przy ulicy Nowy Rynek – dobrze byłoby gdyby był tam również plac zabaw dla dzieci..

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że nie wie, ponieważ trwają przygotowania do tego.

4.      Radny J. Jędrzejczyk zwrócił się z zapytaniem, czy na terenach prywatnych przebiegają sieci wodociągowe i kanalizacyjne i czy rozwiązanie takie jest prawidłowe. Jeśli tak, to czy celowe jest przygotowanie do sprzedaży działki, na której przebiega ta sieć oraz, czy wpływa to na wartość użytkową takiej działki.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział, że występują takie przypadki i wpływa to na cenę, gdyż działka taka zostaje obciążona służebnością, ponieważ nie ma innej możliwości doprowadzenia wody, energii i ciepła.

Radny J. Jędrzejczyk powiedział, że na Komisji Gospodarki Miejskiej przeznaczono do sprzedaży działki na ul. Staszica, za cmentarzem. W trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji Z-ca Burmistrza informował, że powstaną w tym miejscu działki z możliwością ich objazdu. Obecnie mieszkańcy twierdzą, że mierniczy wydzielił dwie działki, jednak bez możliwości przejazdu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk wyjaśnił m.in., że w tej kwestii nic nie uległo zmianie. Przebiegają tamtędy dwie drogi.

 

 

 

Punkt 19.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 13 -tej zamknęła  XVIII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                  Krzysztof Majewski

                                                                                                       mgr Barbara Chorabik