Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr III.19.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok 

Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2019

Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. o zmianie uchwały Nr XVII.121.2016 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Złotowie przy ul. ks. dr Bolesława Domańskiego 

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku

Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Złotów”, realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf wraz z ewentualną wieloletnią prognozą do dopłat

Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Wyniki głosowań na IV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 30 stycznia 2019 r.