Uchwała nr II/ 4 /02
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 14 listopada 2002 roku

w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego


       Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. w Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje :

§ 1.

Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w składzie ilościowym :
1/   Komisja Finansów Miejskich, Budżetu oraz Integracji Europejskiej   w składzie 5 osób,
2/   Komisja Gospodarki Miejskiej w składzie 5 osób,
3/   Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w składzie 5 osób,
4/   Komisja Porządku Publicznego w składzie 4 osób,
5/   Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska w składzie 4 osób,

§ 2.

Ustala się przedmiot działania Komisji wymienionych w § 1 w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr I/8/98 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu stałych komisji Rady Miejskiej oraz ich składu ilościowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


                                                 Przewodniczący 
                                                  Rady Miejskiej 
                                               inż. Leszek Kurcin