Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa szlaku turystycznego przy jeziorze Zaleskim - II etap

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
"Budowa szlaku turystycznego przy jeziorze Zaleskim - II etap"

CPV:
45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.31.30-2, 45.22.33.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.11.27.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – roboty budowlane polegające na budowie ścieżek pieszych lub rowerowych o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoba wskazana w pkt. 1 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobą (Kandydatem) na stanowisko wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 90 dni kalendarzowych od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-02-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-02-22 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (260.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Budowa szlaku tur. przy jez. Zaleskim - II etap (887kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWOR (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. OPIS_PZT_TECHN_BIOZ (418kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. Rys.3.1 Przekrój podłużny trasa A (92.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. Rys.3.2 Przekrój podłużny trasa B (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. Rys.5.1 Przekroje poprzeczne trasa A (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. Rys.5.2 Przekroje poprzeczne trasa B (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. RYS-1_SZKIC_ORIENT (216.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. RYS-2.1-PZT - TRASA A (467.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. RYS-2.2-PZT- TRASA B (767.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. RYS-4_PRZEKR_KONSTRUK (367.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. Przedmiar (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. Kosztorys ofertowy (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (97.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie (399.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (368.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (736.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2019-02-05 10:00:55
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2019-02-07 09:10:53
Ostatnia zmiana:2019-02-25 08:54:07
Ilość wyświetleń:757

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij