Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych
w Złotowie- świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich”


CPV:
85 31 11 00 – 3, 85 31 12 00 – 4, 85 31 21 00 – 0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ

Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.08.2020 roku

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Oferty można składać do:
2019-02-11 godz: 15:00

Otwarcie ofert:
2019-02-11 godz: 15:15

Miejsce otwarcia ofert:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Kryteria wyboru:
Kryteria wyboru:
1. Cena - 60 %
2. Doświadczenie – 40 %


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


Uwagi:


Firmy uczestniczące