UCHWAŁA NR III/9/06
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006
                                 
Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 stycznia 2006 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/203/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 29/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 36/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2006 r., Uchwałą Nr XXIX/214/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 48/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem Nr 56/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 12 maja 2006 r., Zarządzeniem 64/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2006 r., Uchwałą Nr XXX/215/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr XXXI/223/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 czerwca 2006 r., Zarządzeniem Nr 71/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 czerwca 2006 r., Zarządzeniem Nr 83/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 lipca 2006 r., Zarządzeniem Nr 95/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 sierpnia 2006 r., Uchwałą XXXII/232/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2006 r., Zarządzeniem Nr 109/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 września 2006 r., Uchwałą XXXIII/235/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2006 r., Zarządzeniem Nr 126/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 października 2006 r., Zarządzeniem Nr 137/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 listopada 2006 r.  – wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem 2a.
4. Zmienia się plan dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Zmienia się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi – zgodnie z załącznikiem nr 6.
 
§2. §1 pkt 1-4 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) dochody własne                                                                                                    

11 489 809

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa                            

7 443 878

3) dotacje celowe :                                                                                                   

w tym:

6 223 416

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych

gminom ustawami                                                                                             

4 749 681

b) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

106 300

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

d) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

50 000

 

 

206 000

4) subwencja ogólna                                                                                 

7 869 681

§3. §2 ust 1 pkt 1-2 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) wydatki bieżące w kwocie

27 445 675

w tym na:

 

a)       wynagrodzenia                                                                                                        

7 339 261

b)       pochodne od wynagrodzeń                                                                                    

1 472 866

c)       dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych                                                   

3 427 405

d)       dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                

709 000

e)       dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu            oświaty

433 762

f)         dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy

642 140

g)       dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

40 000

h)       obsługa długu publicznego                                                                                         

38 000

- wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez jednostkę samorządu terytorialnego.

13 000

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                           

6 581 451

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


                                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                                               Rady Miejskiej
         
                                                                                                         mgr Barbara Chorabik