Uchwała nr  III/ 8 /2006

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 21 grudnia 2006 roku

 

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Złotów na 2007 rok

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 ze zmianami: z 2001 r.: Dz.U. Nr 128 poz. 1401; z 2002 r.: Dz.U. Nr 167 poz.1372; z 2002 r.: Dz.U. Nr Nr 167 poz. 1372; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz.1143; z 2004 r.: Dz.U. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz.1001, Nr 152 poz. 1597, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r.: Dz.U. Nr 23 poz.186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485, z 2006 r.: Dz.U. Nr 170 poz. 1217 i Nr 171 poz.1225) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Złotów na 2007 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

                 mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

  1)  zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

  2)  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

  3)  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

  4)  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

  5)  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

  6)  wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja zadań, o których mowa wyżej, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Zgodnie z ustawą o wolontariacie zadania te jako finansowane z budżetu, przez jednostki „poza miejskie” nie mogą być realizowane bez postępowania konkursowego. Pozostała część wydatków płacowych i rzeczowych zapewniających realizację programu będzie wykonywana bezpośrednio przez Urząd Miejski.

 W celu realizacji programu wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powołać pełnomocnika. Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotowie na 2007 rok jest zasadne.