Uchwała nr I/ 3/ 02
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 14 listopda 2002 roku


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.


     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. w Dz.U. z  2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i § 16 ust.1 Statutu Gminy Miasta Złotów ( j.t. Dz. Urz. Woj. Pilskiego z 1997 roku Nr 21 poz. 82 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2002 roku Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Złotowie został wybrany:
Stanisław Pikulik- radny Rady Miejskiej w Złotowie z okręgu nr 7.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                Przewodniczący
                                                                                 Rady Miejskiej
                                                                              inż. Leszek Kurcin