Uchwała nr  II / 6 /06

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia  05 grudnia 2006 roku

 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Krajny.

 

 

 

            Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Krajny w Złotowie (Dz.Urz. Woj.Pilskiego z 1997 roku Nr 33 poz. 151 ze zmianą: Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 26 poz. 739) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyznacza się radną Barbarę Chorabik – Przewodniczącą Rady Miejskiej, do reprezentowania Gminy Miasto Złotów w Związku Gmin Krajny w Złotowie.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                              Rady Miejskiej

 

                                                                                      mgr Barbara Chorabik