Uchwała nr  II/ 4 /06

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 05 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz wyboru Przewodniczących tych Komisji.

 

 

         Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.                   z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 39 ust. 2 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego nr 59 poz. 961) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotowie oraz dokonuje się wyboru Przewodniczących tych Komisji jak niżej:

 

1/ Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych:

    Przewodniczący      Kazimierz Brewka

    Członkowie:  Jacek Lewandowski,  Krzysztof Majewski,  Stanisław Pikulik,  Jan Zamczyk

 

2/ Komisja Gospodarki Miejskiej:

    Przewodniczący      Janusz Jędrzejczyk

    Członkowie:  Alicja Andrzejewska,  Jacek Lewandowski,  Bogdan Marszałek,     

                          Zygmunt Muzioł,  Stanisław Wojtuń,  Krzysztof Żelichowski

 

3/ Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:

    Przewodniczący      Krzysztof  Majewski

    Członkowie:  Alicja Andrzejewska,  Wiesław Fidurski,  Andrzej Kosiba,  Stanisław Pikulik,     

                          Stanisław Wojtuń,  Krzysztof Żelichowski  

 

4/ Komisja Bezpieczeństwa Publicznego:

    Przewodniczący      Bogdan Marszałek

    Członkowie:  Alicja Andrzejewska,   Jacek Lewandowski,   Krzysztof  Nurczyk,     

                          Stanisław Pikulik

 

5/ Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

    Przewodniczący      Andrzej Kosiba

    Członkowie:  Kazimierz Brewka,  Wiesław Fidurski,  Krzysztof Majewski,    

                          Bogdan Marszałek

 

6/ Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta:

    Przewodniczący      Krzysztof Nurczyk 

    Członkowie:  Barbara Chorabik,  Krzysztof Majewski,  Zygmunt Muzioł,  Jan Zamczyk.

  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          Przewodnicząca

                                                                                                           Rady Miejskiej

 

                                                                                                    mgr Barbara Chorabik