Przewodniczący: Roman Głyżewski
Zastępca Przewodniczącego: Henryk Golla
Członkowie: Janusz Justyna

Przedmiot działania:
1) kontrola działalności burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy w zakresie realizacji dochodów i wydatków gminy pod względem formalnym i merytorycznym,
2) wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.

Komisja rewizyjna ponadto:
3) opiniuje wnioski w sprawach określonych w ustawach,
4) przeprowadza kontrolę prawidłowości rozpatrywania skarg mieszkańców,
5) sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem prawa przez burmistrza i podległe mu jednostki.