Przewodniczący: Krzysztof Koronkiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Maciej Zając
Członkowie: Agnieszka Jęsiek-Barabasz, Krzysztof Kulasek, Stanisław Wełniak  

Przedmiot działania:
1) analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców,
2) opracowanie innowacyjnych rozwiązań dot. zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniem patologią i innymi niebezpieczeństwami,
3) zabezpieczenie obywatelom spokoju, porządku i bezpieczeństwa,
4) stałe współdziałanie organów Rady z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Sądem i Prokuraturą,
5) przestrzeganie prawa w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia,
6) gminne drogi, ulice, place, mosty, organizacja ruchu drogowego;
7) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
8) analiza stanu bezpieczeństwa na targowiskach,
9) miejski transport zbiorowy;
10) zapobieganie zjawiskom patologii w mieście, w tym narkomanii, alkoholizmu i nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży.
11) ochrona środowiska – w tym powietrza, wód (jeziora, rzeki), ziemi, przyrody;
12) gospodarka wodna;
13) ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego środowiska miejskiego;
14) opiniowanie realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2020”;
15) opracowanie strategii promocji miasta w zakresie rozwoju działań ekologicznych;
16) promowanie miasta i jego naturalnych walorów w kraju i na arenie międzynarodowej;
17) ochrona zdrowia mieszkańców;
18) prowadzenie polityki prorodzinnej;
19) realizacja polityki w zakresie promocji zdrowia, podejmowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności badań specjalistycznych;
20) pomoc społeczna, w tym: ośrodki i zakłady opiekuńcze;
21) analiza stanu zatrudnienia i bezrobocia w mieście;
22) promocja zdrowia.