Przewodniczący: Stanisław Wełniak
Zastępca Przewodniczącego: Krzysztof Żelichowski
Członkowie: Roman Głyżewski, Heryk Golla, Stanisław Wojtuń, Mariola Wegner

Przedmiot działania:
1) podatki i opłaty lokalne;
2) gospodarka finansowa gminy i jednostek gminnych;
3) powiązania finansowe gminy z zakładami i jednostkami budżetowymi oraz ze spółkami gminy;
4) opiniowanie opłat za wodę i ścieki;
5) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych gminy;
6) opiniowanie projektu budżetu gminy i funduszy gminnych;
7) opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu i funduszy gminnych;
8) opiniowanie długoterminowych pożyczek i kredytów, a ponadto spraw dotyczących ustalenia maksymalnych wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym;
9) określenie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
10) opiniowanie spraw dot. emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza;
11) opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji jednostek organizacyjnych gminy oraz wyposażenia ich w majątek;
12) opiniowanie uchwał dotyczących określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza;
13) opiniowanie działań gminy w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych;
14) ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami;
15) opiniowanie spraw dotyczących określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy, niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy;
16) zaopatrzenie w wodę, wodociągi i kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości miasta i urządzeń sanitarnych, składowiska odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz;
17) gminne budownictwo mieszkaniowe;
18) zieleń gminna, zadrzewianie i cmentarze;
19) strategia rozwoju infrastruktury gminnej;
20) monitorowanie działań Gminy Miasto Złotów w celu pozyskania inwestorów.