Uchwała nr I/ 2 / 06

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 27  listopada 2006 roku

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.

 

         Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,                 Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441,               Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Złotów – uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej                       w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 roku (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego nr 59 poz. 961) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza sie, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 27 listopada 2006 roku Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został:

 

Stanisław Wojtuń –  radny Rady Miejskiej w Złotowie z okręgu nr 2.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                    Rady Miejskiej

 

                                                                             mgr Barbara Chorabik