UCHWAŁA NR  XVIII/ 93 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 3.165,- zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć zł) z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa wyżej, zostały zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2007 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

§ 3. Warunki, na których pomoc finansowa zostanie udzielona, określone zostaną w umowie zawartej przez Gminę Miasto Złotów i Gminę Piła.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
         
mgr Barbara Chorabik