Uchwała nr I / 2 /02
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 14 listopada 2002 roku
 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Złotów.

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.97.78.483 z dnia 16 lipca 1997r. z późniejszymi zmianami:Dz.U.01.28.319) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z późniejszymi zmianami :   Dz.U.02.23.220,Dz.U.02.62.558, Dz.U.02.113.984)

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

 § 1.

1.   Zmienia się w Statucie Gminy Miasta Złotów treść §16 w ten sposób, iż zmienią się zapisy:
a)      w § 16 pkt 1 – „dwóch Wiceprzewodniczących” na  „Wiceprzewodniczącego”
b)      w §16 pkt 4 – „Wiceprzewodniczących” na „ Wiceprzewodniczącego”

§ 2.

Zmienia się w załączniku nr 4 ( Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie) do Statutu Gminy Miasta Złotów treść § 2 pkt 1 w ten sposób, iż zmienia się zapisy:
- „Komisja składa się z 5 członków” na „ Komisja składa się z 4 członków”

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 14 listopada 2002 roku.

                                                             Przewodniczący
                                                              Rady Miejskej
                                                            inż. Leszek Kurcin