UCHWAŁA NR  XVIII/ 92 /08
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 169 poz. 1420, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r.: Dz.U. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zmianami: z 2004 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 959 i Nr 238 poz. 2390; z 2006 r.: Dz.U. Nr 50 poz. 362 i Nr 126 poz. 875) oraz § 7 uchwały Nr XV/94/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2609) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Rocha w Złotowie dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku wpisanego do rejestru zabytków - kościoła parafialnego p.w. Św. Rocha w Złotowie – oraz na zahamowanie procesów jego destrukcji – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

 

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, jest udzielana w wysokości 30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy).

 

§ 3. Środki finansowe na dotacje na prace konserwatorskie zaplanowane zostały w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2007 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                           Przewodnicząca
                                                           Rady Miejskiej
                                                                    
                                                     mgr Barbara Chorabik