UCHWAŁA  NR XVIII/ 89 /08

                                     RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

                                             z dnia 26 marca 2008 roku

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii zaszeregowania dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r.: Dz.U. Nr 1725 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 160 poz. 1343; z 2006 r.: Dz.U. Nr 38 poz. 261) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie – zakładzie budżetowym Gminy Miasto Złotów w wysokości: 800,00 zł.

 

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie wartości jednego punktu, o którym mowa w § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz.1222, Nr 160 poz. 1343, z 2006 r. Nr 38 poz.261), na kwotę 8,00 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa i Kierownikowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie.

 

§ 4. Traci moc, w zakresie odnoszącym się do zakładu budżetowego Gminy Miasta Złotów – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie, uchwała Nr XXVIII/184/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                     Rady Miejskiej

 

                                                                                              mgr Barbara Chorabik