UCHWAŁA Nr XVIII/88/08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 26 marca 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2008

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze póź. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/81/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008, zmienionej zarządzeniem nr 13/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 stycznia 2008 r., zmienionej zarządzeniem 22/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 lutego 2008 r.,wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Zmienia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 - zgodnie z załącznikiem nr 4.
  5. Zmienia się plan wydatków na dotacje  inne niż określone w § 6 uchwały budżetowej, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5.
  6. Zmienia się plany plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 6.
  7. Zmniejsza się rezerwę celową w rozdziale 60016 o kwotę 110.000 zł.
  8. Zmniejsza się rezerwę celową w rozdziale 92118 o kwotę 15.000 zł.
  9. W rozdziale 80101 tworzy się rezerwę celową w kwocie 213.272 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.
  10. W §14 uchwały budżetowej skreśla się punkt 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                        Rady Miejskiej

 

                                                                              /-/ mgr Barbara Chorabik