Uchwała nr XLIV.314.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018 

Uchwała nr XLIV.315.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

Uchwała nr XLIV.316.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XLIV.317.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XLIV.318.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2019 rok

Uchwała nr XLIV.319.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Uchwała nr  XLIV.320.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała nr  XLIV.321.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały nr VI/34/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów 

Uchwała nr  XLIV.322.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII.356.2014 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Złotowie

Uchwała nr  XLIV.323.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Aglomeracji Złotów

Uchwała nr  XLIV.324.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną