Protokół nr XVII

 

z XVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 30 stycznia 2008 roku

 

       W dniu 30 stycznia 2008 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XVII sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 14-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był radny Janusz Jędrzejczyk. Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza i  Skarbnika Gminy, przedstawiciela Posła St. Chmielewskiego, wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli prasy. 

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Jacka Lewandowskiego – za jego zgodą.

2.      Protokół z XVI sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała  czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2007 r.

3.  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zwołania XVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są  propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag, propozycji zmian nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XVI sesji.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od dnia 06 grudnia 2007 r. do 15 stycznia 2008 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

Przyszedł radny Janusz Jędrzejczyk.

Obecnych było 15 radnych.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1.      Wiesław Fidurski:

Zapytał o techniczną możliwość wykorzystania pierwszej strony internetowej Urzędu Miejskiego na utworzenie czegoś w rodzaju słupa ogłoszeniowego z opisem aktualności miejskich.

2.      Krzysztof Nurczyk:  

1)      Poruszył problem oświetlenia w mieście. Zwrócił uwagę na konieczność zmodernizowania oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Przechodzący przez te przejścia ludzie są niewidoczni dla kierowców, co stwarza ogromne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

 

2)      Zwrócił się o ponaglenie Wojewódzkiego Zarządu Dróg w sprawie wykonania przejść dla pieszych na ulicy Domańskiego.

3.      Krzysztof Majewski:

Zgłosił awarię oświetlenia przy jednym z bloków na ulicy Dwór Złotowski.

  Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych udzielił  Burmistrz Miasta w pkt 11 porządku obrad.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2008.

Projekt budżetu na rok 2008 radni otrzymali. Był on przedstawiany i omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Radni otrzymali również autopoprawki do projektu budżetu.

Przewodnicząca Rady przedstawiła procedurę uchwalania budżetu:

1) przedstawienie projektu budżetu wraz z objaśnieniami, z propozycjami zmian i autopoprawkami, z uzasadnieniem – w formie prezentacji multimedialnej,

2) odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

3) opinie Komisji i przyjęte wnioski,

4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu budżetu,

5) dyskusja nad projektem budżetu,

6) głosowanie propozycji zmian do uchwały budżetowej – wnioski komisji,

7) głosowanie uchwały.

ad 1)

S. Heciak – Skarbnik Gminy przedstawił w krótkiej formie multimedialnej projekt budżetu na rok 2008, główne założenia budżetu, główne wskaźniki budżetowe. Przedstawiona prezentacja budżetu jest w całości załączona do protokołu. Prognoza dochodów, to kwota 38.020.189 zł.,  wydatki - 46.673.113 zł. Budżet jest niezrównoważony – powstał deficyt w kwocie 8.652.924 zł., który zostanie sfinansowany pożyczkami i kredytami. Deficyt powstał w związku z przyjętym planem inwestycyjnym i będzie zaciągany tylko i wyłącznie na potrzeby związane z prowadzonymi inwestycjami. Inwestycje zaplanowane są na poziomie 18.470.564 zł., tj. 40 % planowanych wydatków budżetu. – przede wszystkim z zakresu drogownictwa. Przedstawił planowane inwestycje. Poinformował, że w najbliższym czasie budżet zostanie zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Skarbnik Gminy, w imieniu Burmistrza przedstawił autopoprawki do projektu budżetu, z którymi zapoznano radnych na części komisji i które wszyscy radni otrzymali:

„Zmiany w zakresie wydatków bieżących

1) Zmniejsza się kwotę rezerwy celowej w rozdziale 75414 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 136.266 zł (pozostaje 51.272). Ustawa o zarządzaniu kryzysowym stanowi, że środki na ten cel powinny stanowić do 1% wydatków bieżących budżetu, natomiast w budżecie zabezpieczono 1% wydatków.

2) W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 2008 roku obowiązuje nowy rozdział klasyfikacji budżetowej dotyczący stołówek szkolnych (80148), w związku z tym w budżecie na oświatę wyodrębnia się ten rozdział z całości wydatków przeznaczonych na oświatę.

3) W związku ze zmianą sposobu rozliczeń z Ochotniczą Strażą Pożarną zmienia się sposób finansowania ryczałtu dla Komendanta OSP, który do tej pory finansowany był w ramach dotacji dla OSP (rozdział 75411). Ryczałt wynosi 40% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. około 5.500 zł rocznie i o tyle zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale.

4) W związku z błędnym naliczeniem podwyżek dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dotyczy zwyżki wynagrodzeń z 2,3% do 10%, którą wykonał Urząd), korekcie ulega plan wynagrodzeń w MOPS (rozdział 85219) o kwotę 4.400 zł.

5) W związku z błędem przy kalkulowaniu środków dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w rozdziale dotyczącym Świetlic szkolnych (85401) pomyłkowo obniżono plan na wynagrodzenia 76.366 zł. W związku z tym dokonuje się korekty i podwyższa plan wynagrodzeń o 76.366 zł.

6) Zwiększa się plan dotacji na sport (rozdział 92605) o kwotę 30.000 zł. Spowodowane jest to przyjęciem nowych zadań w zakresie imprez masowych o charakterze sportowym.

7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale dotyczącym kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (92195) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłacenia imprez kulturalnych, dla których niewystarczające będzie finansowanie ze sprzedaży biletów.

8) Zmniejsza się plan dotacji na Miejską Bibliotekę Publiczną o kwotę 17.000 zł a uwolnione środki przeznacza na zwiększenie wydatków na rozbudowę oświetlenia.

9) Przenosi się środki z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w wysokości 50.000 zł do rozdziału 90003 Utrzymanie czystości.

10) Zwiększa się plan w rozdziale 90003 Utrzymanie czystości o 39.000 zł.

11) Zmniejsza się plan wydatków bieżących na utrzymanie bieżące dróg (rozdział 60016 § 4270) o kwotę 39.000 zł i przeznacza na rozdział 90003 Utrzymanie czystości.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych

1) W 2008 roku likwidacji ulega zadanie Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego, a środki z tego zadania zostają przesunięte jak w punktach poniżej.

2) Zwiększa się plan wydatków na Modernizację stadionu przy ul. Wioślarskiej (dodatkowo 1.653.876 zł  z zadania określonego w pkt 1 i 985.726 zł z planu wydatków niewygasających, gdyż w 2007 r. nie wykonano tego planu). Kwota  985.726 zł została niewykorzystana w roku 2007 w związku z tym  przeznacza się kwotę na dochody roku 2008 i następnie zwiększa wydatki majątkowe o tą samą kwotę.

3) Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku przy ul. Domańskiego na mieszkania socjalne, gdzie przewiduje się plan na to zadanie w wysokości 180.000 zł. Planuje się, że zadanie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

4) Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne Budowa ciągu pieszorowerowego nad Jeziorem Miejskim wraz ze ścieżką rowerową z odcinkami specjalnymi /II etap/, na który rezerwuje się kwotę 963.962 zł.

5) Dodatkowo na zadanie inwestycyjne Budowa ciągu pieszorowerowego nad Jeziorem Miejskim wraz ze ścieżką rowerową z odcinkami specjalnymi /II etap/ przeznacza się kwotę ok. 550.000 zł, która pochodzi z rachunku wydatków niewygasających. W roku 2007 na zadanie Budowa ciągu pieszorowerowego nad Jeziorem Miejskim wraz ze ścieżką rowerową z odcinkami specjalnymi /I etap/ zabezpieczono w planach 1.392.029, przy czym umowa z wykonawcą zadania (POL-DRÓG) opiewa na kwotę 780 463,32 zł. Pozostaje zatem do rozdysponowania kwota 611.565,68. Przyjmując, że zrealizowane zostaną roboty dodatkowe, można przyjąć, że niewykorzystana zostanie kwota około 550.000 zł, którą przeznacza się na dochody roku 2008 i następnie zwiększa wydatki majątkowe o tą samą kwotę.

6) W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2009 przesuwa się zadanie, które było ujęte w zadaniu Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego, tj. przeniesienie tzw. chaty krajeńskiej ze Świętej. Koszt zadania 465.049 zł. Przesunięcie tego projektu na 2009 r. spowodowane jest tym, że w 2008 r. będą kontynuowane prace wykopaliskowe w rejonie Jeziora Miejskiego, gdzie ma zostać przeniesiona chata. Po zakończeniu prac konserwator zobowiązał się do przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu. Z tego też powodu realizacja zadania w 2008 r. jest niemożliwa.

7) Zwiększa się o 17.000 wydatki na zadanie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego.

Ponadto zwiększa się zakres zadania Drogi przy ul. Kujańskiej poprzez dodanie ulicy Jodłowej oraz zwiększa zakres zadania – zakup komputerów i oprogramowania, i urządzeń biurowych do Urzędu Miejskiego poprzez dodanie „i sprzętu telekomunikacyjnego” co jest związane z planowaną wymianą centrali telefonicznej – na cyfrową.”

ad 2)

St. Wełniak – Burmistrz Miasta  ocenił plan budżetu na rok 2008 jako bardzo optymistyczny. Planowane zadania przyjęte do realizacji odnoszą się głównie do tych programów, które zostały wcześniej przyjęte przez Radę, tj. Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2007 – 2010, Wieloletniego planu inwestycyjnego, Programu Rozwoju Lokalnego, które są podstawowymi dokumentami ukierunkowującymi rozwój miasta. Wyraził również nadzieję, że możliwe będzie zrealizowanie tych zadań w pełni. Burmistrz poruszył temat ewentualnych zagrożeń dla realizacji budżetu. Powiedział, że w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrósł udział w podatku dochodowym i wynosi on 18 % ogólnych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym. Analizując sytuację, jaka zapowiadana jest na rok 2008, to nasuwają się jednak pewne wątpliwości. Obecnie mamy ponad 38 % udziału w podatku dochodowym, co ma przełożenie na wzrost wynagrodzeń i ogólny wzrost gospodarczy. Zapowiada się jednak zahamowanie tego wzrostu w drugim półroczu tego roku, co może spowodować problemy z realizacją podatku w planowanej wysokości. Poruszył sprawę ubytku dochodów w podatku dochodowym z tytułu obowiązującej od tego roku ulgi na dzieci. Na każde dziecko przysługuje 1.140 zł. ulgi w podatku. Na terenie miasta ubytek w podatku dochodowym jedynie z tego tytułu, w oparciu o przeprowadzoną symulację, szacuje się na ok. 2,5 mln zł. Minister Finansów zapowiada zrekompensowanie tego ubytku zwiększonymi wpływami z tytułu wzrostu podatku w skali makro, z bezpośrednim przełożeniem na poszczególne samorządy – nie wie jednak, czy będzie to realne.

Omówił temat subwencji oświatowej, która także wpłynie na realizację budżetu. Przyrost subwencji jest większy mimo zmniejszonej liczby uczniów, co powinno pokrywać wszystkie zwiększone wydatki w oświacie, ale tak nie jest. Odniósł się do zapowiadanej podwyżki płac dla nauczycieli - o 10  %. W oparciu o praktykę z lat poprzednich, miasto otrzymywało 1/3 zwiększonej subwencji na podwyżkę i braki w budżecie z tytułu niedoszacowania subwencji z tego tytułu – podwyżek płac dla nauczycieli, będą wynosiły w skali roku 500.000 – 600.000 zł. i tą kwotę trzeba będzie wygospodarować w budżecie. Jest też sprawa podwyżki dla nauczycieli przedszkoli, na co nie otrzymujemy subwencji. Należy przyjąć, iż na uruchomienie podwyżek w oświacie, łącznie potrzebna jest kwota ok. 1 mln zł. Powiedział, że w przeszłości dochodziło do sytuacji, kiedy pomimo uruchomienia podwyżek, nie przeznaczano na nie w ogóle środków.

Powiedział również, że zaplanowanie 1 mln zł. rezerwy na wydatki majątkowe w drogownictwie spowodowane było świadomością wzrostu w tym roku kosztów robót drogowych na poziomie ok. 15%. Zbliżonym wzrostem prawdopodobnie objęte zostaną zadania inwestycyjne i remontowe. Uzasadnia to wysokość utworzonej rezerwy. Poruszył też temat budownictwa w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Aby możliwa była jego kontynuacja należałoby przeznaczyć na ten cel dotację z budżetu w wysokości około 700.000 zł., która pozwoliłaby pokryć niedobór środków wynikających z przyznanej pożyczki z funduszu mieszkaniowego i wpłat partycypantów – koszty budownictwa także uległy wzrostowi. Ponadto powiedział, że już obecnie pojawiają się potrzeby nie planowane wcześniej w budżecie. Należy do nich m.in. konieczność remontu niektórych odcinków ulic, takich jak np. Al. Piasta i innych, które „wyjdą” w ciągu roku – na takie cele nie została przewidziana rezerwa w budżecie. Burmistrz powiedział, że znajdujemy się w dobrej sytuacji, gdyż od kilku lat przy realizacji zadań nie uruchamiamy deficytu budżetowego. Brak zadłużenia budżetowego powoduje bardzo duże bezpieczeństwo finansowe budżetu. Uruchomienie deficytu nie spowoduje zagrożenia finansowego w bieżącym roku, czy też w latach następnych. Dodał, że jest zamiar uruchomienia deficytu budżetowego z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy hali sportowej.

Następnie Burmistrz St. Wełniak odniósł się do wniosków złożonych na posiedzeniach komisji, które nie zostały uwzględnione w autopoprawkach. Przychylił się do stanowiska Komisji Finansów Miejskich,  Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, która odbyła się po wszystkich posiedzeniach komisji i która, jego zdaniem,  zaopiniowała wszystkie wnioski prawidłowo. Zaproponował rozpatrzenie wszystkich nie uwzględnionych wniosków w drugim półroczu bieżącego roku, tj. aby z rezerwy celowej na inwestycje drogowe:

1)      przeznaczyć kwotę 30 tys. zł. na dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, zwiększając proponowaną kwotę z 60 tys. do 90 tys. zł. – zaproponował aby wniosek ten rozpatrzyć w II półroczu, ponieważ w ostatniej chwili wyszły problemy formalne – są wątpliwości czy wniosek Parafii Św. Rocha jest możliwy do rozpatrzenia, ponieważ w ustawie nie ma takiego zadania na jaki jest złożony wniosek i nie można tego sfinansować – wymaga to sprawdzenia i ustosunkowania się, dlatego zaproponował, aby ten wniosek rozpatrzyć w II półroczu;

2)      przeznaczyć kwotę 200 tys. zł. na ujęcie w planie na rok 2008 zadania: modernizacja ulicy Szkolnej – odcinek od policji do szkoły – powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości – jeżeli będzie wola Rady, to proponuje wniosek rozpatrzyć w II półroczu ale pod warunkiem przygotowania w bieżącym roku dokumentacji inwestycji, która byłaby realizowana w latach następnych;

3)      przeznaczyć kwotę 20.000 zł  na opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie nawierzchni ulicy Dwór Złotowski – opinia Burmistrza:  podobnie jak poprzedni wniosek;

 

 

 

 

4)      dwa wnioski: I-szy – aby przeznaczyć kwotę 50.000 zł., II-gi – 30.000 zł.  na zwiększenie zadania Budowa skateparku  powiedział, że wnioski te nie powinny być rozpatrywane i nie powinny być uwzględnione, ponieważ uważa, że wnioskodawcy powinni zorganizować się - czy w formie klubu, czy stowarzyszenia aby przejąć te urządzenia do eksploatacji pod swoją opiekę, żeby nie było jak kilka lat temu, że na początku była duża euforia, która spadała z upływem czasu, a później nikt z tego nie korzystał. Wprawdzie nie były to takie urządzenia jak obecnie, ale nie ma gwarancji, jak to będą lepsze urządzenia, że nie będzie podobnej sytuacji. Jest przeciwny, aby w tej wysokości finansować w pełni, tylko i wyłącznie z budżetu, zainteresowania niewielkiej grupy ludzi. Uważa, że są różne możliwości, aby współfinansować, wspomóc dofinansować przez różne fundusze, fundacje, które tego rodzaju działalność również popierają i posiadają na to środki. Powiedział, że jest również aspekt wychowawczy – uważa, że nie powinniśmy tak robić, że dajemy wszystko za darmo. Trzeba też wykazywać się inicjatywą, chęciami i wysiłkiem, żeby ten efekt był większy. Dlatego uważa, że wniosek ten nie powinien być obecnie i w II półroczu rozpatrywany. Powinno być tak jak jest w projekcie budżetu, tym bardziej, że za 40.000 zł. jesteśmy w stanie uruchomić skaypark w wydaniu podstawowym.

5)      w ramach Rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego ująć wykonanie oświetlenia łącznika od ul. Promykowej do ul. Hubego uważa, że należy to rozpatrywać w szerszym kontekście – powinna być opracowana dokumentacja na oświetlenie całości parku, a w tym roku można wykonać dokumentację, ewentualnie przymierzyć się do realizacji zadania w roku przyszłym;

6)      przeznaczyć kwotę 20.000 zł. dla Miejskiego Zakładu Gospodarki  Lokalami, z przeznaczeniem na remont dachu na hali sportowej „Sparta” przy ul. Mickiewicza 18. - Jeśli chodzi o generalny remont dachu, to Burmistrz zaproponował, żeby odłożyć to do czasu podjęcia decyzji co zrobić z obiektem docelowo, a jeżeli zapisane 30.000 zł. nie starczy na remont dachu, to w II półroczu można ten wniosek ponownie rozpatrzyć i ewentualnie zwiększyć na to nakłady.

Podsumowując, Burmistrz Miasta dodał, że budżet jest bardzo optymistyczny, co spowodowane jest dobrą sytuacją w gospodarce. Jest możliwość i okazja ku temu, żeby wiele spraw zaległych w mieście, jak i wiele oczekiwań mieszkańców, zrealizować. Powiedział, że przedstawione wcześniej zagrożenia są jednak realne i należy o nich pamiętać. Zaapelował, aby mieć je na względzie, ponieważ jakiekolwiek zachwiania w gospodarce w skali ogólnopolskiej przyniosłyby bardzo negatywne skutki dla dochodów budżetu. Powiedział, że w podejmowaniu wszelkich decyzji potrzebna jest ogromna rozwaga.

            Przewodnicząca powitała przybyłego na sesję Rady Miejskiej Starostę Złotowskiego    

            Mirosława Jaskólskiego.

ad 3)

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2008. Przedstawili również przyjęte przez komisje wnioski, które były głosowane w dalszej części omawianego punktu.

ad 4)

Skarbnik Gminy poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywne opinie w sprawie projektu budżetu na rok 2008, tj.:

- w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2008 rok,

- w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu,

- w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu.

Godz. 10.10.

Radny A. Kosiba zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie przerwy. Wobec braku sprzeciwu, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę, do godz.10.20.

 

Po przerwie.

W chwili wznowienia obrad, obecnych było 14-tu radnych. Nieobecny był radny Jan Zamczyk.

ad 5)

Radny W. Fidurski zwrócił się do Burmistrza o wyrażenie opinii w sprawie ustanowienia audytu w mieście, ponieważ na koniec ubiegłego roku budżet przekroczył 40 mln zł., co zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów rodzi pewne skutki.

                                                                                       Przeszedł radny Jan Zamczyk.

                                                                                       Obecnych było 15-tu radnych.

Ponadto odniósł się do przedstawionych zagrożeń dla budżetu, oceniając je jako realne. Dodał, że Burmistrz nie wspomniał o pewnych pozytywach, które mogą zaważyć na budżecie. Wyraził nadzieję, że „miasto” będzie się ubiegało o dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej. Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza o źródła dofinansowania.   Jako autor niektórych poprawek odniósł się również do tego tematu. Powiedział, że skala zmian powodowanych przez wprowadzenie poprawek jest bardzo niewielka i stanowi zaledwie ćwierć procenta całego budżetu. Zgłoszone poprawki nie powodują istotnych zmian w budżecie. Poruszył temat poprawki dotyczącej zwiększenia dotacji do MZGL, z przeznaczeniem na remont budynku – hali „Sparty” przy ul. Mickiewicza. Wprowadzenie jej uzasadnił bardzo złym stanem technicznym tego budynku, który jest nie do przyjęcia. Wyraził opinię o konieczności zajęcia się tą sprawą. Dotacja na ten cel jest niezbędna. W kwestii skateparku powiedział m.in., że aby powstały obiekt był atrakcyjny dla przyszłych użytkowników, niezbędne jest wyposażenie go w pewne elementy, które są dość kosztowne. Wspólnie z innymi radnymi dokonał analizy tematu, co upewniło ich, że koszt zorganizowania tego, w znacznym stopniu przewyższa proponowaną kwotę 40 tys. zł. Uzasadnił poprawkę dotyczącą oświetlenia części łącznika ul. Promykowej i ul. Hubego. Powiedział, iż w tej kwestii kierował się głównie wiedzą, że odcinek ten stanowi bardzo popularny skrót, wykorzystywany przez młodzież w drodze do szkoły. Wykonanie tej inwestycji byłoby bardzo dobrym początkiem do proponowanego przez Burmistrza opracowania dokumentacji na modernizację całego parku.

Radny K. Nurczyk w kwestii skateparku powiedział, że jest bardzo atrakcyjny obiekt tego typu w Wałczu, zbudowany za kwotę 100 tys. zł., nie wliczając w to kosztów przygotowania nawierzchni. Wyraził skłonność do obniżenia wnioskowanej kwoty do dodatkowych 30 tys. zł. Pozwoliłoby to na pokrycie kosztów zakupu urządzeń, jak i przygotowania pod nie nawierzchni. Ponadto poruszył temat konserwacji zabytków - dotyczący kościoła Parafii p.w. Św. Rocha. Wykonane w tym kościele prace remontowe ulegają zniszczeniu wskutek panującej tam wilgoci oraz złych warunków atmosferycznych. Dofinansowanie tego obiektu w zakresie ogrzewania pozwoliłoby na zahamowanie dotykającego go procesu niszczenia.

Radny K. Majewski – uzasadnił złożony przez siebie wniosek dotyczący przygotowania dokumentacji technicznej na utwardzenie drogi – ulicy Dwór Złotowski. Zapoznał szczegółowo Radę z tym tematem. Dodał, że jest wiele argumentów przemawiających za koniecznością zajęcia się tą sprawą. Jednym z nich jest bardzo długi czas oczekiwania użytkowników tej drogi na jej utwardzenie. Obecnie powstaje wiele nowych ulic, które od razu zostają poddane utwardzeniu. Wyraził opinię, że sytuacja taka jest przejawem niesprawiedliwości społecznej. Koszt tego przedsięwzięcia byłby stosunkowo niewielki.  Infrastruktura przy tej ulicy jest już gotowa, pozostaje tylko zajęcie się problemem nawierzchni. Ponadto dodał, że stan tej ulicy ma bardzo zły wpływ na estetykę miasta. Podjęcie działań w tym zakresie pozwoliłoby przy okazji na rozwiązanie problemu związanego ze zjazdem przy skrzyżowaniu z ul. Grudzińskich. Zjazd ten jest bardzo niebezpieczny, co poparte zostało opinią Zarządu Dróg, jak również Komendy Powiatowej Policji.

Radny A. Kosiba – odniósł się do projektu budżetu, oceniając go jako perspektywiczny. Poruszył temat sfinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Wyraził zdanie, że część środków finansowych przeznaczonych na ten cel

 

należałoby przekazać na utworzenie policyjnych patroli rowerowych. Poruszył również temat budowy sztucznego lodowiska. Uważa, że związane z tym sprawy powinny zostać załatwione w takim czasie, który pozwoliłby na rozpoczęcie jego funkcjonowania już w okresie jesienno – zimowym bieżącego roku. Zapoznał także radnych z  propozycją firmy zajmującej się budową takich obiektów.

Radny St. Pikulik odniósł się do przedstawionych wniosków przyjętych na posiedzeniach komisji. Zaproponował przegłosowanie kwestii przełożenia czasu rozpatrzenia ich na drugie półrocze bieżącego roku, ponieważ będzie wówczas wiadomo jaka będzie sytuacja w budżecie, będzie większe rozeznanie co do ilości pozostałych środków finansowych i możliwości, jakie nam one pozostawiają.

Radny K. Nurczyk powiedział, że wiele ze złożonych przez radnych wniosków nie zostało zaakceptowanych. Radni pozostali przy kwestiach niezbędnych, najbardziej istotnych, koniecznych do wykonania.

Radny W. Fidurski poprosił Skarbnika Gminy o podanie liczby złożonych wniosków przez radnych, ile zostało uwzględnionych i ile nie zostało uwzględnionych, na co Skarbnik S. Heciak odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie przedstawić takiego zestawienia.

     W związku z tym, że nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad projektem budżetu. Ponadto powiedziała, że to co mówił Burmistrz o zagrożeniach, to Rada weźmie pod uwagę w momencie głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Odniosła się do wypowiedzi St. Pikulika. Powiedziała m.in., że przegłosowanie przełożenia w czasie rozpatrzenia wniosków do II półrocza jest tym samym co mówił Burmistrz. Uważa jednak, że zaburza to głosowanie nad projektem całej uchwały budżetowej, a w wyniku głosowania Rada może nie przyjąć zgłoszonych zmian, wniosków.    

ad 6)

Na propozycję Przewodniczącej Rady B. Chorabik, aby rozpocząć głosowanie od wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, tj. aby „ w ramach Rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego ująć wykonanie oświetlenia odcinka ulicy - od ul. Wańkowicza w kierunku ul. Słowackiego”, Burmistrz Miasta odpowiedział, że wniosek ten został przyjęty.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że informował o uwzględnieniu powyższego wniosku, na co m.in. zwiększa się o 17.000 zł. wydatki na zadanie Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego, o czym mówiono przedstawiając autopoprawki do budżetu – w projekcie nie jest wyszczególnione żadne zadanie w tym punkcie.

     Po uzyskanych wyjaśnieniach, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie pozostałe wnioski zgłoszone i przyjęte na posiedzeniach komisji, tj.:

1)      z rezerwy celowej na inwestycje drogowe przeznaczyć kwotę 200 tys. zł. na ujęcie w planie na rok 2008 zadania: modernizacja ulicy Szkolnej – odcinek od Policji do szkoły,

- za przyjęciem wniosku głosowały 2 osoby, przeciw – 8,  5 –  wstrzymało się od głosowania.

Wniosek nie został przyjęty.

2)      z rezerwy celowej na inwestycje drogowe przeznaczyć kwotę 50.000 zł. na zwiększenie zadania Budowa skateparku – z proponowanej kwoty 40.000 zł. na 90.000 zł.,

- za przyjęciem wniosku głosowała 1 osoba, przeciw – 13,  1 – wstrzymała się od głosowania.

Wniosek nie został przyjęty.

3)      z rezerwy celowej na inwestycje drogowe przeznaczyć kwotę 30.000 zł. na zwiększenie zadania Budowa skateparku  – z proponowanej kwoty 40.000 zł. na 70.000 zł.,

- za przyjęciem wniosku głosowało 10 osób, przeciw – 4,  1 – wstrzymała się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

4)      z rezerwy celowej na inwestycje drogowe przeznaczyć kwotę 30 tys. zł. na dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, zwiększając proponowaną kwotę z 60 tys. do 90 tys. zł.,

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 osób, przeciw – 1,  5 – wstrzymało się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

 

5)      z rezerwy celowej na inwestycje drogowe przeznaczyć kwotę 20.000 zł. dla Miejskiego Zakładu Gospodarki  Lokalami, z przeznaczeniem na remont dachu na hali sportowej „Sparta” przy ul. Mickiewicza 18,

- za przyjęciem wniosku głosowało 13 osób,   2  – wstrzymały się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

6)      z rezerwy celowej na inwestycje drogowe przeznaczyć kwotę 20.000 zł  na opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie nawierzchni ulicy Dwór Złotowski,

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 osób, przeciw – 4,  2 – wstrzymały się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

7)      w ramach Rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego ująć wykonanie oświetlenia łącznika od ul. Promykowej do ul. Hubego,

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 osób, przeciw – 2,  4 – wstrzymały się od głosowania.

Wniosek został przyjęty.

ad 7)

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, łącznie z przedstawionymi autopoprawkami i przyjętymi wnioskami.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  1    wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII/ 81 /08 w sprawie budżetu na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik przypomniała, że pomoc finansowa dotyczy kwoty 1.800.000 zł. z przeznaczeniem na modernizację ulicy Norwida oraz kwoty 10.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji dotyczące projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni    14 osób (podczas głosowania nieobecny był radny Krzysztof Żelichowski).

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII/ 82 /08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach Komisji.

Przewodnicząca Rady – B. Chorabik poinformowała, że przedłożony Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawiła zasadnicze zmiany finansowe zawarte w Regulaminie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji dotyczące przedłożonego projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

 

 

 

 

Radny K. Majewski – powiedział m.in., że na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki byli zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych, którzy potwierdzili przeprowadzenie negocjacji i mają nadzieję, że w wyniku rozmów na szczeblu państwowym,  wynegocjują lepsze warunki płacowe.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII/ 83 /08 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania.

Projekt uchwały radni otrzymali i był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest to kolejna zmiana uchwały, w sprawie której zwrócił się Prokurator Rejonowy. Dotyczy ona wykreślenia w § 4 ust. 2 – zapisu dot. tzw. „ogródków piwnych”.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji dotyczące przedłożonego projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII/ 84 /08 o zmianie uchwały Nr XXXV/239/93 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt  9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ulicy Kujańskiej (ul. Głębinowa).

Projekt uchwały radni otrzymali i był on szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji.

B. Chorabik - Przewodnicząca Rady przypomniała, że uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej dla obszaru obejmującego teren usługowo – mieszkaniowy przy ul. Głębinowej w zakresie zmiany funkcji terenu usługowego i usługowo – mieszkalnego na mieszkalny oraz mieszkalno – usługowy, oraz określenie nowych linii zabudowy dla zmienionej funkcji.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące przedłożonego projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII/ 85 /08 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ulicy Kujańskiej (ul. Głębinowa).

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

 

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji dotyczące przedłożonego projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Radny K. Nurczyk zwrócił się do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie uchwały – z czego ona wynika. Zwrócił uwagę na tzw. „opłatę marszałkowska” i czynnik obligatoryjny, na co radni nie mają wpływu.

Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk odpowiedział, że chodzi głównie o to, że miasto nie mogłoby zlecić takiej usługi jak wywóz nieczystości stałych czy płynnych, ponieważ wykonawca tych usług chce za nie więcej, co wynika ze wzrostu o 500 % tzw. „opłaty marszałkowskiej” – do tej pory płaciliśmy 15,71 zł. a obecnie 75 zł. za tonę odpadów.

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14-tu radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVII/ 86 /08 w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

W. Fidurskiemu:                                                                                                                  

Odpowiedział, że przyjmuje zgłoszony wniosek dotyczący strony internetowej Urzędu. Zapoznał radnych z planem utworzenia aktywnej części, zawierającej pokaz fragmentów miasta z kamery, co przyczyni się do jej uatrakcyjnienia. Dodał, że zleci opiekunowi strony internetowej, aby przewidział takie rozwiązanie.

     Ponadto Burmistrz odniósł się do poruszonego tematu audytu. Przepisy regulują kwotę, od której należy audyt prowadzić, prawdopodobnie od tego roku wzrośnie ona do 100 mln zł. Prawdopodobnie, na wniosek organizacji samorządowych,  Minister Finansów podniesie ten próg, ponieważ doszło do sytuacji, w której dochody i wydatki budżetów samorządowych, zwłaszcza gmin, wzrosły niezależnie od ich dochodów. Zostały przypisane zadania. Udziały z budżetu państwa zostały przekazane do budżetów samorządowych. Dla nas, w takim przypadku, byłaby to już sprawa nieaktualna.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków - dotacji z Unii Europejskiej na realizację zadań zawartych w planie, to powiedział m.in., że są niewielkie szanse na skorzystanie z któregokolwiek z projektów zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Powiedział, że na pewno zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej. Posiada  informację na temat uruchomienia przez nowego Ministra Sportu naboru wniosków na dofinansowanie zadań z Totalizatora Sportowego. Uważa, że na skorzystanie z tej formy pomocy mamy dużo większe szanse.

K. Nurczykowi:                                                                        

1)      W odpowiedzi na interpelację dotyczącą doświetlenia przejść dla pieszych, podzielił zdanie Radnego. Dodał jednak, że po wstępnych konsultacjach na ten temat spotkał się również z negatywnym stanowiskiem w tej kwestii. Doświetlenie przejść dla pieszych wcale nie jest jednoznaczne z poprawą bezpieczeństwa. Specjaliści uważają, że oświetlenie ulic powinno być jednolite, gdyż w przeciwnym razie może powodować oślepienie kierowców, a przez to powstawanie kolejnych zagrożeń w ruchu ulicznym.

 

Uważa, że trzeba się nad tym zastanowić, chociaż w niektórych miejscach oświetlenie przy przejściach powinny być lepsze. 

2)      Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych na ul. Domańskiego i ul. Chojnickiej, to sądzi, że zostaną one zrobione przez zarządcę drogi na wiosnę.

K. Majewskiemu:                         

Odpowiedział, że awaria oświetlenia na ul. Dwór Złotowski jest sprawą incydentalną. Każda awaria jest zgłaszana do zakładu energetycznego. Zobowiązał się do interwencji w tej sprawie.

                W związku z tym, że nie było pytań do odpowiedzi udzielonych przez Burmistrza, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 12.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

Przewodnicząca Rady oddała głos Przemysławowi Maliszewskiemu – Dyrektorowi Biura Poselskiego Posła Stanisława Chmielewskiego w Złotowie, który odniósł się do tematu skateparku. Powiedział m.in., że w zeszłym roku do Posła St. Chmielewskiego zwróciła się grupa młodzieży z prośbą o pomoc w realizacji tego projektu. Doszło także do spotkania Posła z Burmistrzem w tej sprawie. P. Maliszewski wyraził opinię, że skatepark będzie musiał posiadać gospodarza. Nie może on być obiektem otwartym, gdyż nie będzie spełniał swojego zadania. Dodał także, że pracownicy biura poselskiego zapoznali się z kosztami takiej inwestycji. Ze względów bezpieczeństwa, jak i możliwości położenia odpowiedniej nawierzchni, koszt ten waha się w granicach 80-120 tys. zł. Powiedział też, że bardzo dużo, zarówno w mediach, jak i na posiedzeniach Rady Miejskiej mówi się o wykorzystywaniu środków unijnych. Poseł złożył młodzieży propozycję pomocy założenia przez nich stowarzyszenia, które miałoby realne szanse na uzyskanie dopłaty z programu “Lider”. Stowarzyszenie takie musiałoby otrzymać promesę ze strony „miasta” na wydatkowanie określonej kwoty, z przeznaczeniem na budowę skateparku i wtedy mieliby szansę, żeby uzyskać dofinansowanie. Powiedział, że Biuro Poselskie zadeklarowało pomoc zarówno w założeniu stowarzyszenia, jak i w późniejszym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie. Obiekt zostałby powierzony opiece młodzieży.

Radny K. Brewka:

1) Poruszył temat przejść dla pieszych – czy nie warto byłoby zrobić ich przegląd, ponieważ spotkał się z opiniami mieszkańców, że są one niewidoczne z powodu zasłaniających je drzew, np. na Al. Piasta - na wysokości PSS „Społem”.

2) Zwrócił się również z prośbą do Przewodniczącej o zaproszenie na jedną z sesji któregoś z Eurodeputowanych. Uzasadnił to faktem, iż wielu ludzi nie może się pogodzić z decyzjami podejmowanymi w Brukseli. Jako przykład podał brak środków finansowych na zbudowanie stacji uzdatniania wody, przy posiadaniu środków na budowę stacji uzdatniania gazu. Dodał, że w Unii Europejskiej wiele mówi się na temat ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, a podejmuje się jednak sprzeczne z tym decyzje. Jako kolejny przykład podał brak możliwości dofinansowania ze środków unijnych budowy hali widowiskowo – sportowej w mieście.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że podejmie kroki mające na celu zaproszenie na jedno z posiedzeń Rady Miejskiej któregoś z Eurodeputowanych oraz zainteresowanie go poruszonym tematem.

St. Wełniak - Burmistrz wyjaśnił, że postulat radnego K. Brewki kierowany do Eurodeputowanych nie jest trafny, ponieważ oni nie mają nic wspólnego z rozdziałem środków finansowych. Decyzje takie zostały podjęte w Polsce, a w Wielkopolsce - przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Decyzja taka została następnie zaakceptowana przez Sejmik Wielkopolski.

Burmistrz Miasta poparł pomysł zaproszenia któregoś z Eurodeputowanych, jednak w celu rozstrzygnięcia innych kwestii, niż poruszone przez radnego K. Brewkę.

Radny J. Jędrzejczyk zwrócił się z zapytaniem, czy znany jest Burmistrzowi problem ścieków

 

trafiających do deszczówki w rejonie ul. Obrońców Warszawy – czy można coś z tym zrobić przy okazji inwestycji nad Jeziorem Miejskim. Potwierdził to radny W. Fidurski, który powiedział, że sprawę zgłosił do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zna powyższy temat. Wyjaśnił, że na części tej ulicy znajduje się kanalizacja ogólnospławna, gdzie trafia zarówno deszczówka, jak i ścieki, które następnie są prowadzone kolektorem wzdłuż jeziora do oczyszczalni ścieków. Przy dużych opadach deszczu zdarza się, że nieczystości z ogólnospławnej sieci wylewają się ze studzienki na ul. Piotra Skargi i wpustem do deszczówki w tej ulicy dostają się do jeziora. Powiedział, że sytuacja taka występuje niezwykle rzadko, a jedyną możliwością rozwiązania tego problemu jest ograniczenie dopływu deszczówki.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik powiedziała, że w biurze Rady jest do wglądu protokół Komisji Rewizyjnej na temat “Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Złotowie”. Zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z zapytaniem, czy chce skomentować dane zawarte w tym protokole.

Radny W. Fidurski odniósł się do tematu poruszonego na jednej z poprzednich sesji przez radnego A. Kosibę, a dotyczącą drzew rosnących przy poboczach. Powiedział, że przygotował pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym zaproponował rozpoczęcie wycinki drzew od odcinka drogi prowadzącego ze Złotowa do Piły, uzasadniając to bardzo natężonym ruchem. Powiedział, że drzewa przy drogach są zbędne, powodują jedynie zagrożenie dla życia kierowców. Dodatkowo wymagają one utrzymania, tworząc w ten sposób niepotrzebne koszty. Odczytał treść pisma, a następnie zaproponował radnym podpisanie się pod nim.

Radny A. Kosiba dodał, że prowadził rozmowy ze Starostą Złotowskim na temat drzew rosnących przy drogach. Starosta poparł przedstawiony przez Radę pomysł i wyraził nadzieję jak najwcześniejszej jego realizacji. Ocenił wypadkowość na tym odcinku jako bardzo wysoką. A. Kosiba uważa, że wycinka drzew byłaby dobrym momentem na zbudowanie przez Wójta Gminy ścieżki rowerowej do firmy Rek Swed. Podtrzymał przy tej okazji również swój wniosek o zbudowanie ścieżki przy ul. Obrońców Warszawy. Skrytykował zastosowane dotychczas rozwiązanie, jakim jest ograniczenie prędkości na tym odcinku.

Radny W. Fidurski:

1) Odniósł się do kwestii poruszonej na posiedzeniu Komisji Zdrowia, przegłosowanej w formie wniosku do Burmistrza, dotyczącej spalania w piecach przez mieszkańców Złotowa tworzyw sztucznych, powodujących zagrożenie dla zdrowia. Dla ukrócenia tych praktyk zaproponował wykorzystanie środków masowego przekazu, jak również przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkołach.

2) W odniesieniu do przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli Straży Miejskiej powiedział m.in., że wykonywanie obowiązków przez Strażników Miejskich, jak na możliwości jakimi dysponują, zostało ocenione przez Komisję pozytywnie. Komisja stwierdziła, że obsada etatowa Straży jest bardzo skromna. W związku z tym faktem złożono wniosek o zwiększenie obsady o jeden etat. Wnioskowano też o rozważenie sprawy zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Uzasadnił to faktem, że „miasto” stać na taki zakup, jak i, że  podniosłoby to rangę „miasta”. Ponadto zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej i do Burmistrza o skierowanie w szybszym tempie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej.

3) Ponadto poruszył kwestę zbyt niskich płac pracowników basenu.

4) Zwrócił uwagę na zniszczony polbruk w okolicy Kościoła Parafii p.w N.M.P. –  należałoby  zająć się jego naprawą.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1) Powiedziała, że w dni targowe na odcinku od targowiska w kierunku ul. Słowackiego jest bardzo brudno – fruwają duże ilości worków foliowych. Problem taki zgłaszali także mieszkańcy tej okolicy. Zwróciła się z prośbą, aby pracownicy porządkujący plac targowiska zajęli się również sprzątnięciem najbliższej jego okolicy.

 

2) Poinformowała, że radni otrzymają uchwałę budżetową podjętą na sesji, która będzie stanowiło materiał do pracy na cały rok.

3) W związku z tym,  że w miesiącu lutym nie będzie sesji, przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia bieżącego roku.

4) Poinformowała, że 1 lutego o godz. 12.00 w Podgajach odbędzie się uroczystość z okazji obchodów 63 Rocznicy Wyzwolenia Ziem Powiatu Złotowskiego.

5) Przekazała informację, że do biura Rady wpłynęło pismo z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, który organizuje studia podyplomowe na poziomie kształcenia kadr administracyjnych w zakresie zarządzania, w tym również pozyskiwania i zarządzania środkami wspólnotowymi - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w biurze Rady.

6) Zakomunikowała, że w dniu 31 stycznia w Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie na temat pozyskiwania środków na Ochotnicze Straże Pożarne i inne organizacje pozarządowe, w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013, w którym weźmie udział.

7) Przypomniała, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w miesiącu marcu br., a o  jej terminie zostaną wszyscy powiadomieni w terminie późniejszym. 

Radny K.  Nurczyk:

1) Poruszył kwestię gruzu na terenie za blokiem przy ulicy Norwida 13. Zapytał czy p. M. Włodarczak posiada pozwolenie na wykonywanie tam jakichkolwiek prac.

2) W temacie drzew rosnących przy drogach powiedział, że prowadzi ciągłe rozmowy na ten temat z ludźmi zajmującymi się problematyką ochrony środowiska i ekologii. Poparł pogląd zarówno Policji, jak też środowiska medycznego, mówiący, że bezpieczeństwo ludzkie jest priorytetem nad ekologią. Powiedział, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, to są na to inne miejsca, nie kolidujące z ludzkim bezpieczeństwem.

3) Powiedział, iż coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców Złotowa wzbudza kwestia „Chaty Krajeńskiej”. Wyraził nadzieję, że Burmistrz ma już w tym zakresie swoje plany, które zostaną wkrótce zrealizowane.

Burmistrz St. Wełniak odniósł się do tematu terenu pana M. Włodarczaka. Powiedział m.in., że najprawdopodobniej porządkuje on teren, ponieważ ma tam pozwolenie na budowę domu, a pozwolenie na rozbiórkę uzasadnia takie działanie. Zwrócił uwagę na to, że w końcu zacznie się tam coś dziać i teren ten zostanie uporządkowany.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że mieszkańcy bloku przy ulicy Norwida 13 byli zaniepokojeni stertami gruzu w ich sąsiedztwie i towarzyszącemu temu nieporządkowi. Wyraziła zadowolenie z podjętych w tym miejscu prac w nadziei, że wpłyną one na poprawę estetyki tego miejsca.

Burmistrz Miasta dodał, że zmobilizował właścicieli działek znajdujących się w tej okolicy do ich uporządkowania. 

Punkt 13.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 12 -tej zamknęła  XVII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                  Jacek Lewandowski

                                                                                                       mgr Barbara Chorabik