Uchwała nr I/ 1 /02
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 14 listopada 2002 roku


 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. w Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i § 16 ust. 1 Statutu Gminy Miasta Złotów (j.t. Dz.Urz. Woj.Pilskiego z 1997 roku Nr 21 poz. 82 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2002 roku Przewodniczącym Rady Miejskiej  w Złotowie wybrany został :

Leszek Kurcin – radny Rady Miejskiej w Złotowie z okręgu nr 12.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

 

                                            Przewodniczący obrad I sesji

                                                Rady Miejskiej w Złotowie

                                                           Andrzej Kosiba