UCHWAŁA NR XLIII.308.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

UCHWAŁA NR XLIII.309.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XLIII.310.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8 Marca ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XLIII.311.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Leśną a ul. 8 Marca oraz działki nr 27/35 i 27/42 położone między ul. Wielatowską a ul. 8 Marca

UCHWAŁA NR XLIII.312.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XLIII.313.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Złotowskiego nieruchomości gruntowej położonej w Złotowie przy alei Piasta