Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - remont niecki basenowej wraz z wykonaniem odwodnienia plaży części rehabilitacyjnej pływalni LAGUNA

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Remont niecki basenowej wraz z wykonaniem odwodnienia plaży części rehabilitacyjnej pływalni LAGUNA

CPV:
45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.21.22.12-5, 45.21.22.90-5 , 45.31.12.00-2, 45.43.10.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. 7.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania – roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie kubaturowych obiektów sportowych o wartości brutto nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania
2. Kierownik robót sanitarnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
3. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoby wskazane w pkt. 1-3 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 28 grudnia 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-09-28 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-09-28 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (279.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ LAGUNA (886kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. PFU (2.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.2. Dok foto (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. Ekspertyza (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. zawilgocenia (6.3MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.5. skan1 (2.3MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.6. skan2 (2.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.7. skan3 (2.8MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.8. skan4 (2.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.9. skan5 (2MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.10. skan6 (2.5MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.11. skan7 (2.1MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.12. ekspertyza basen pw (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. mapa probek (4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.14. str1 (1.7MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.15. str13 (1.4MB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.16. 1 (295.7kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.17. 2 (362.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.18. 3 (306.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.19. 4 (352kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.20. 5 (258kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.21. 6 (289.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.22. 1.str_tyt_arch (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.23. 2.opis_bud_arch (96.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.24. PB-A.01 RZUT PIWNICY (661.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.25. PB-A.02 RZUT PARTERU (376.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.26. PB-A.03 RZUT DACHU (192.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.27. PB-A.04 Przekrój A1-A1 (249.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.28. PB-A.05 Przekrój A2-A2 (269.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.29. PB-A.06 Przekrój A3-A3 (356.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.30. PB-A.07 Przekrój B1-B1 (288kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.31. PB-A.08 PRZEKRÓJ B2-B2 (401kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.32. PB-A.09 ELEWACJE _ 1 (221.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.33. PB-A.10 ELEWACJE _ 2 (222.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.34. PB-A.11 PRZEGRODY BUDOWLANE (232.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.35. Ocena techniczna (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.36. opis techniczny (307.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.37. projektanci 001 (296.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.38. projektanci 002 (271.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.39. projektanci 003 (201.9kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.40. projektanci 004 (322.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.41. projektanci 005 (278.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.42. projektanci (185.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.43. PROJ. ELEKTRYCZNY str.tytulowa (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.45. IE 1 OŚWIETLENIE PARTER (331.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.46. IE 2 OŚWIETLENIE PRZYZIEMIA (379.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.47. IE3 GNIAZDA I ZASILANIA ELEKTRYCZNE (413.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.48. IE 4 TRASA KORYT KABLOWYCH (440.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.49. IE 5 INSTALACJA ODGROMOWA RZUT DACHU (208.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.50. IE 6 INSTALACJE UZIEMIEN I POL. WYROW. DLA NIECKI BASENOWEJ (460.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.51. IE 7 SCHEMAT OBWODÓW GŁÓWNYCH ROZDZIELNI RG (540.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.52. IE 8 WIDOK I WYPOSAŻENIE ROZDZIELNI (302.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.53. IE 9 SCHEMAT GŁÓWNYCH ROZDZIELNI RB (594.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.54. IE 10 WIDOK I WYPOSAŻENIE ROZDZIELNI RB (353.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.55. projektanci 001 (337.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.56. projektanci 002 (280.7kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.57. projektanci 003 (349kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.58. projektanci 004 (343.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.59. projektanci 005 (253.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.60. projektanci (386.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VI.61. Ocena techniczna (28.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.62. OPIS_KONSTRUKCJA (843.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.63. PB-K.01 RZUT FUNDAMENTÓW (410.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.64. PB-K.02 RZUT PIWNICY (197.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.65. PB-K.03 RZUT STROPU NAD PIWNICĄ (217.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.66. PB-K.04 RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU (221.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.67. PB-K.05 RZUT KONSTRUKCJI DACHU (225.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.68. STRONA TYTUŁOWA. BUD.KONSTR (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.69. 1 SCHEMAT (566.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.70. 2 (491.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.71. 3 (477.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.72. 4 (575.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.73. 5 (412.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.74. 6 (274.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.75. 7 (293.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.76. 8 (555.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.77. 9 (504.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.78. 10 (357.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie I (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (335.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2018-09-13 09:19:44
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2018-09-13 14:04:08
Ostatnia zmiana:2018-09-28 13:06:52
Ilość wyświetleń:419

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij