UCHWAŁA NR XLI.294.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

UCHWAŁA NR XLI.295.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XLI.296.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XLI.297.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 przy ul. Powstańców

UCHWAŁA NR XLI.298.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XLI.299.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.278.2018 w sprawie oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XLI.300.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Aglomeracji Złotów oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

UCHWAŁA NR XLI.301.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały nr III.6.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotowa

UCHWAŁA NR XLI.302.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odmowy przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie