UCHWAŁA NR XL.284.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017

UCHWAŁA NR XL.285.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

UCHWAŁA NR XL.286.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła

UCHWAŁA NR XL.287.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

UCHWAŁA NR XL.288.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018 

UCHWAŁA NR XL.289.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XL.290.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Złotowa na lata 2018 – 2021”

UCHWAŁA NR XL.291.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XL.292.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały Nr XXXIV.242.2017 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2018 rok

UCHWAŁA NR XL.293.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów