Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii – etap II: montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii – etap II: montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

CPV:
45.26.12.15-4, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadaniami – roboty budowlane polegające na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 30 kWp, o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedną osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności elektrycznej i instalacyjnej.

Osoba wskazana w pkt. 1 i 2 powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
Termin realizacji:
do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-05-24 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-05-24 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (326.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - Szkoła Podstawowa nr 2 - 7.05.2018 (579kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1 STWiOR (208.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1 Ekspertyza budowlna stropodachu SP 2 (6.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2 Opis - instalacja PV (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3 Rys.nr E-1 (520.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4 Rys.nr E-2 (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5 Rys.nr E-11 (518.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1 Kosztorys ofertowy. (270.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - I (428.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie - II (755kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (668.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (782.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (49.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2018-05-08 14:10:37
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2018-05-09 09:29:06
Ostatnia zmiana:2018-06-21 14:11:16
Ilość wyświetleń:587

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij