UCHWAŁA  NR  XVII /  86  / 08

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 30 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Złotów

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 ze zmianą z 2006 r. Dz.U. Nr 144 poz. 1042) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemnik 110 i 120 litrów         – 6,35 zł
.

2) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemnik 240 litrów                 – 11,40 zł.
3) odbiór odpadów komunalnych luzem z terenu nieruchomości za 1 m
3             – 53,50 zł.
4) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport
do punktu zlewnego za 1 m
3 (koszt wywozu jednej beczki)                                           – 13,50 zł.


§ 2. 1. Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 1 pkt. 1 - 3 ustala się w wysokości:
1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemnik 110 i 120 litrów         – 5,72 zł
.

2) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomo
ści, pojemnik 240 litrów                  – 10,30 zł.
3) odbiór odpadów komunalnych luzem z terenu nieruchomości za 1 m
3               48,15 zł.
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej:
1) odpadów papierowych i kartonowych,
2) odpadów z tworzyw sztucznych,
3) odpadów szklanych,
4) odpadów metalowych,
5) pozostałych odpadów.


§ 3. Do stawek określonych w § 1 i § 2 ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/202/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 50 poz. 1359).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodnicząca

                                                                                                                    Rady Miejskiej

 

                                                                                                          mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do projektu uchwały Nr XVII/   /08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Złotów

 

            Uchwalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Złotów konieczne jest w celu umożliwienia naliczania opłat osobom uchylającym się od zawarcia stosownych umów na świadczenie usług w/w zakresie.

            Zgodnie z treścią art. 6 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina organizuje odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na świadczenie tego rodzaju usług.

W takiej sytuacji wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za te usługi w wysokości ustalonej przez radę gminy.

            Górne stawki zaproponowane w niniejszym projekcie uchwały zostały ustalone w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2007r. nr 106, poz. 723), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Nowe stawki za składowanie odpadów komunalnych wzrosły z 15,71 na 75 zł za 1 tonę odpadów.

Stawki zostały ustalone na podstawie informacji uzyskanych od Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Złotowie.

            Ustawa nakazuje ustalenie niższych górnych stawek przedmiotowych opłat w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny – w projekcie uchwały przyjęto górną stawkę w tym przypadku o 10 % niższą aniżeli wynosi stawka podstawowa.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.