UCHWAŁA NR XXXIX.272.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

UCHWAŁA NR XXXIX.273.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX.274.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2018-2023

UCHWAŁA NR XXXIX.275.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Kolejową a ul. Szpitalną ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”

UCHWAŁA NR XXXIX.276.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Kolejową a ul. Szpitalną

UCHWAŁA NR XXXIX.277.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2019

UCHWAŁA NR XXXIX.278.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XXXIX.279.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Złotów

UCHWAŁA NR XXXIX.280.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały nr XXXVIII.267.2018 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXXIX.281.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały nr XXXVIII.268.2018 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXIX.282.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX.283.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2018 roku