UCHWAŁA NR XVII/  85  /08

RADY MIEJSKIEJ W  ZŁOTOWIE

z dnia 30 stycznia 2008 r.

 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ulicy Kujańskiej (ul. Głębinowa)

                   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku: Dz.U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej dla obszaru zabudowy usługowo- mieszkaniowej.

                                                                 

§ 2. Zmiana planu obejmuje teren usługowo – mieszkaniowy przy ul. Głębinowej częściowo zabudowany. Granice zmiany planu przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:2000, stanowiącej załącznik nr 1 do mniejszej uchwały.

                                                                  

§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie, zmiany funkcji terenu usługowego i usługowo – mieszkalnego na mieszkalny oraz mieszkalno - usługowy oraz określenie nowych linii zabudowy dla zmienionej funkcji.

                                                                

§ 4. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

                                                              

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

                                                                

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

                                                               

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                             Przewodnicząca

                                                                                                                            Rady Miejskiej

 

                                                                                                                      mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do

uchwały Nr XVII/  85 /08

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                                              z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

ANALIZA zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa terenu przy ulicy Kujańskiej (ul. Głębinowa i ul. Wodociągowa) (w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U.03.80.717 ze zmianami)

 

      I.     TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

Analizowany obszar leży przy ul. Głębinowej.

 

    II.     STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU

Teren planowany do zmiany leży wśród osiedla mieszkaniowego z dużą ilością usług w tym usług uciążliwych. Wnioskowany do zmiany obszar w planie określony jest jako usługowo - mieszkaniowa (U/Mj) i usługowa (U, U*).

 

  III.     ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Analiza dotyczy terenów objętych zmianą m.p.z.p. „rejon dzielnicy przemysłowej przy ul. Kujańskiej”, uchwała nr XXXII/217/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001r., (opublikowany w Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 75 z 22.06.2001r.). Są to obszary określone w planie symbolem (U, U*) usług oraz strefa usługowo - mieszkaniowa (U/Mj)

 

  IV.     OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Głównym założeniem planu ma być realizacją wniosku mieszkańców o zmianę funkcji terenów usługowo – mieszkalnych na mieszkalno – usługowe oraz dostosowanie do powyższej zmiany sąsiadujących terenów usługowych z przystosowaniem ich do zabudowy mieszkaniowej. Planowana zmiana jest możliwa ze względu na likwidację przyległej linii kolejowej, która ograniczała możliwość lokowania zabudowy mieszkaniowej.

 

    V.     STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM m. ZŁOTOWA

W dniu 24 marca 2005r zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa. Analizowany teren leży w obszarze „Wodociągi” położonym we wschodniej części miasta poniżej torów kolejowych. Jest to jednostka „m” – o funkcji mieszkalno-usługowej z usługami nieuciążliwymi. Obszar ograniczony ul. Kujańską, torami kolejowymi, granicami miasta i projektowaną obwodnicą. Tereny mieszkalno-usługowe z zielenią rekreacyjną i terenem stacji wodociągowej z ujęciami wody.

 

Obowiązuje:

a)          miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5 i 15

b)         ochrona zabytkowych budynków stacji ciśnień

c)          strefa ochrony ujęć wody

 

 

- 1 -

 

 

 

Proponuje się:

a)          zmianę w części U (wg planu miejscowego) terenu składów budowlanych i garaży na funkcję mieszkalno-usługową

 

Studium w ustaleniach ogólnych przyjmuje, że w skali miasta dopuszcza się możliwość fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

 

Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

 

  VI.     ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZADZENIA PLANU

Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego: obowiązującego planu miejscowego „rejon dzielnicy przemysłowej przy ul. Kujańskiej” oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.

Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu dostosowania funkcji terenu do potrzeb właścicieli działek przy ul. Głębinowej.

 

VII.     NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

·            Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.

·            Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz. 1587).

Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.

·            Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej w skali 1:500 w technice czarno – białej i kolorowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -