UCHWAŁA NR XVII / 83 / 08

 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

 

z dnia 30 stycznia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2008.

 

 

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2008 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

 

 

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                      Rady Miejskiej

 

                                                                                              mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Załącznik do uchwały nr XVII/ 83 /08

                                                                                                                  Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                              z dnia 30 stycznia 2008 r.

 

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok 2008

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole /zespół przedszkoli/ lub szkołę    

    /zespół szkół/, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów.

2) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

 

Dodatek motywacyjny

 

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatku motywacyjnego jest:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie  

    warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy   

    oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych    i pozaszkolnych;

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

 

 

-  2  -

 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 15% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek motywacyjny może być przyznawany nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym  niż 1 etatu.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.

5. Wyliczenie globalnej kwoty przeznaczonej na dodatki motywacyjne w rachunku miesięcznym dokonuje się przez przemnożenie liczby zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty przez kwotę 42 zł.

6. Rozliczenie globalne dodatku motywacyjnego odbywać się będzie w okresie 6-cio miesięcznym.

        Dodatek funkcyjny

 

§ 4. 1.  Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny:

            1/ dyrektorowi – w wysokości od 500zł do 1200 zł.

            2/ wicedyrektorowi – w wysokości od 300zł do 600 zł.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie:

1/ funkcji wychowawcy klasy przysługuje dodatek w wysokości 55 zł miesięcznie,

2/ doradcy metodycznego lub opiekuna stażu - w wysokości 30 zł miesięcznie za każdą z w/w wymienionych funkcji.

4. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawującemu funkcje wymienione w ust. 3, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub sprawowanie funkcji, a jeżeli powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7.  Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.

8.      W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, przyznając dodatek funkcyjny należy uwzględnić wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki, w jakich szkoła funkcjonuje.

 

                                   Dodatek za warunki pracy

 

§ 5. 1.  Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2  Karty Nauczyciela, w wysokości do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

 

 

-  3  -

 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie nie wykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy, przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

 

Dodatek za wysługę lat

§ 6. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa wypłaca się, jeżeli w czasie realizacji zastępstw, zajęcia były realizowane zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

4. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin

ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

 

-  4  -

 

 

Nagrody

 

§ 8. 1. Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora szkoły w ramach specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli ustala się w wysokości nie niższej niż 600 zł  i nie wyższej niż 1200 zł.

2. Wysokość nagrody przyznawanej przez Burmistrza Miasta Złotowa w ramach specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli ustala się w wysokości nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 2000 zł.

3. Warunkiem przyznania nagrody nauczycielowi jest przepracowanie w danej szkole co najmniej roku.

4. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania nagród określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Złotowie.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 9. Regulamin uzgodniono ze Związkami Zawodowymi.