Uchwała Nr XVII/81/08

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 38.020.189 zł, z tego:

1)       dochody bieżące w kwocie 36.620.189  zł,

2)       dochody majątkowe w kwocie 1.400.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 5.091.700 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,

2)       dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 46.673.113 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.       Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)       wydatki bieżące w wysokości                                                                           28.252.549 zł

w tym na: 

a)         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                 9.358.966 zł,

b)         dotacje                                                                                                    5.788.367 zł,

2)       wydatki majątkowe /zgodnie z zał. nr 6/ w wysokości                                      18.420.564  zł.

3.       Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

4.       Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.091.700 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.                   

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§5. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych z załącznikiem nr 11.

§7. Dotacje inne niż określone w § 6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§8. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

1.       w klasyfikacji 750-75011-0690 – 60.000 zł,

2.       w klasyfikacji 852-85228-0830 – 5.000 zł.

§10 1. Deficyt budżetu w kwocie 8.652.924 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

2. Przychody budżetu określa załącznik nr 14.

§11. Tworzy się rezerwy:                                                                     

1.       ogólną w wysokości 90.000 zł;

2.       celowe w wysokości 1.201.272 zł, z tego:

1)       w rozdziale 60016 – 900.000 zł – na inwestycje drogowe,

2)       w rozdziale 70021 – 90.000 zł  - na poręczenie dla TBS-u,

3)       w rozdziale 75414 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 51.272 zł,

4)       w rozdziale 85111 na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie – 100.000 zł,

5)       w rozdziale 92118 na prace remontowe w Muzeum Ziemi Złotowskiej i wydanie książki przez Muzeum Ziemi Złotowskiej – 60.000 zł.

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu             8.652.924 zł.

§13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1.       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku 7.

2.       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§14. Upoważnia się Burmistrza do:

1.       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2.       dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym do zmiany planu wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania – z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

3.       Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (w zakresie ust. 2)

4.       przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału.

5.       przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

6.       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 do łącznej wysokości 1.500.000 zł.

 

§16. Ustala się kwotę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 5.000.000 zł.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.