Protokół nr XVI

 

z XVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 28 grudnia 2007 roku

 

       W dniu 28 grudnia 2007 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XVI sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 14-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecny był radny Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Sekretarza i  Skarbnika Gminy, ks. Proboszcza M. Jaśkiewicza, radnych, przedstawiciela Posła St. Chmielewskiego, Senatora M. Augustyna, wszystkich zaproszonych i przybyłych gości, przedstawicieli prasy. Powitała Chór Cecylia oraz p. Bożenę Kamprowską – dyrygenta. Poinformowała, że sesja będzie składać się z dwóch części: I-szej – uroczystej oraz z części II-giej – roboczej.

Przedstawiła porządek uroczystej, I części sesji:

1) poświęcenie przez ks. Proboszcza  krzyża,

2) odśpiewanie kolęd przez Chór Cecylia,

3) poświęcenie opłatka i dzielenie się opłatkiem.

Podczas uroczystej I części XVI sesji, ks. Marian Jaśkiewicz – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny poświęcił krzyż, który zawiesił na sali sesyjnej radny Krzysztof Nurczyk. Po odsłuchaniu kolęd w wykonaniu Chóru Cecylia, ks. Proboszcz M. Jaśkiewicz przeczytał fragment Ewangelii wg Św. Łukasza, poświęcił opłatki i złożył wszystkim, w imieniu księży Misjonarzy Św. Rodziny, najlepsze życzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2008. Po złożeniu życzeń przez Przewodniczącą Rady, wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali sobie życzenia.  

Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad sesji.                                                                                                

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego Wiesława Fidurskiego – za jego zgodą.

2.      Protokół z XV sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała  czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2007 r.

3.  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 13/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie zwołania XVI sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są  propozycje zmian do porządku obrad.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza w imieniu Burmistrza Miasta wniósł o uzupełnienie porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/68/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”. Przedstawił uzasadnienie do zmiany uchwały. Powiedział, że pierwsza zmiana dotyczy opracowania dokumentacji na modernizacje dróg (ulice: Chrobrego, Stary Rynek, Kopernika, Moniuszki) - żeby ogłosić przetarg na dokumentację, to musi być to wprowadzone w budżecie - z góry było założone, że wykonanie tej dokumentacji i płatność nastąpi w przyszłym roku. Jeśli chodzi o drugą zmianę, to dotyczy to zadania - oświetlenia w rejonie ulic: Panny Marii, Piotra Skargi i Placu Kościuszki – dopiero w miesiącu grudniu udało się rozstrzygnąć przetarg na to zadanie i w związku z tym  nie ma możliwości zakończenia tych robót w 2007 roku.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad XVI sesji, z zaproponowanym jego uzupełnieniem o „ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/68/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” – jako pkt 6, ze zmianą kolejności pozostałych punktów.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

                                                         Przyszli radni: J. Jędrzejczyk, St. Pikulik i B. Marszałek.

                                                         W dalszej części posiedzenia uczestniczyło 15-tu radnych.

      Przed omawianiem kolejnego punktu, Przewodnicząca Rady, za aprobatą Rady, udzieliła głosu Senatorowi RP. – p. Mieczysławowi Augustynowi.

Senator M. Augustyn zwracając się do Burmistrza, Rady Miejskiej i zaproszonych gości złożył życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku. Powiedział m.in., że analizując i podsumowując mijający rok zauważa się dokonanie wielu inwestycji, zarówno w kapitał ludzki, jak i w infrastrukturę, a ludzie podejmujący dla Złotowa te bardzo ważne decyzje, mają z tego tytułu prawo do satysfakcji. Dodał, że urzędnicy publiczni z wyboru zobowiązani są do mądrego gospodarowania i zaspakajania potrzeb społeczeństwa, należy być liderami w swoich wspólnotach. Podkreślił łączność pomiędzy władzami publicznymi w całym kraju i na wszystkich szczeblach. Powiedział, że często spotyka się z zarzutami, że władza centralna chętnie przekazuje zadania samorządom, jednak nie idą za tym środki finansowe. Powiedział, że jako samorządowiec z 7- letnim stażem i obecny senator zna w tej kwestii wiele punktów widzenia. Nie realnym jest, aby państwo przejęło na siebie długi, opiewające na kwotę 540 mld zł., a samorządom przekazywało fundusze w satysfakcjonującej wysokości, co jest niespełnialnym marzeniem. Jest to kwestia odpowiedzialności – prosił o wyrozumiałość w tej sprawie. Senator M. Augustyn wyraził sentyment do ziemi złotowskiej. Zadeklarował gotowość wysłuchania uwag lokalnego społeczeństwa, jak i otwartość na wszelkie sugestie i pomoc, tam gdzie będzie to możliwe. Dodał, że prawo należy zmieniać na lepsze, poprzez dostosowywanie go do ludzkich potrzeb. Życzył wszystkim zgromadzonym satysfakcjonującego 2008 roku i korzystając z okazji podziękował również wszystkim wyborcom, którzy poparli go w wyborach.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od dnia 16 listopada do dnia 06 grudnia 2007 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1.      Krzysztof Nurczyk:  

Zapytał jak często są przeprowadzane na basenie badania na bakterie ?

2.      Wiesław Fidurski:

Przedstawił do rozważenia propozycję dotyczącą inwestycji na ulicy Wioślarskiej (budynku – obiektu wielofunkcyjnego, który służyłby zarówno plaży jak i boiskom sportowym), tj. lokalizację budynku i jego kształt architektoniczny - aby był on taki jak dawniej. Usytuowanie jego było bardzo trafne - warto byłoby do tego wrócić.

3.      Z. Muzioł:

Zapytał jaki byłby koszt wykupienia terenu plaży przy ul. Wioślarskiej przez „miasto” – czy nie warto byłoby tego terenu odzyskać w celu lepszego jego zagospodarowania.

4.      Krzysztof Żelichowski:                                                                                                Prosił, aby naprawić studzienkę na ul. Królowej Jadwigi – na wysokości wjazdu do bloku nr 8 od ul. Królowej Jadwigi. Studzienka od kanalizacji deszczowej jest zapadnięta na 10-15 cm, co stwarza niebezpieczeństwo.

  Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych udzielił  Burmistrz Miasta.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Projekt uchwały radni otrzymali. Temat był przedstawiany na posiedzeniach komisji. Przed sesją radni otrzymali autopoprawki do projektu uchwały.

Projekt uchwały omówił S. Heciak – Skarbnik Gminy. W uchwale wprowadza się następujące zmiany – przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały, które radni otrzymali:

Dochody:

1)      zwiększa się dochody o kwotę 132.309 zł. tytułem dochodów ze sprzedaży mienia z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planów wydatków,

2)      zwiększa się dochody o kwotę 1.141 zł. tytułem zwiększenia oświatowej subwencji subwencji ogólnej na odprawy emerytalne,

3)      zwiększa się dotację na oświatę o kwotę 5.743 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wycieczek edukacyjnych,

4)      zmniejsza się o kwotę 1.000 zł. dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

5)      zwiększa się o kwotę 43.224 zł. dotację z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach.

Wydatki:

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

1)      zmiany wynikające ze zmian planów dotacji ujęto odpowiednio we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej – zgodnie z przeznaczeniem środków,

2)      w rozdz. 01030 zwiększono wydatki na izby rolnicze o 50 zł.,

3)      w rozdz. 71035 zwiększono wydatki na utrzymanie cmentarzy o 6.700 zł.,

4)      w rozdz. 75023 zwiększono wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu o 15.000 zł.

5)      w rozdziale 75075 zwiększono wydatki na promocję miasta (kalendarze, kartki świąteczne) o 7.000 zł.,

6)      w rozdz. 75702 zmniejszono o 20.500 zł. wydatki na obsługę długu,

7)      w rozdz. 80104 zwiększono wydatki na dotację dla Zespołu Przedszkoli Samorządowych o 66.800 zł. Jest to związane z brakami w planie związane z awansami nauczycieli, zastępstwami,

8)      w rozdz. 85154 zwiększa się o 3.000 zł. wydatki na wynagrodzenia związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

9)      w rozdz. 90015 zwiększa się o 28.000 zł. wydatki na oświetlenie ulic.,

10)  w rozdz. 90095 zwiększa się o 27.400 zł. wydatki związane z gospodarką komunalną, m.in. na wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego.

Zmianie ulega również załącznik dotyczący rachunku dochodów własnych:

- w rozdziale 80195 tego załącznika na wniosek SP1 dokonano zmian w planie przychodów i wydatków,

- w związku z pozyskaniem przez MOPS środków na organizację wigilii tworzy się rachunek dochodów własnych w MOPS w rozdziale w rozdziale 85295.

   Ponadto Skarbnik Gminy przedstawił autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały, tj.:

Dochody:

1.      Zwiększa się dochody w klasyfikacji 700-70005-0770 o kwotę 101.089 zł., a nie jak zaproponowano w projekcie o 132.309 zł.,  tytułem dochodów ze sprzedaży mienia.

2.      Zwiększa się dochody w klasyfikacji 801-80104-2310 o kwotę 31.220 zł. tytułem dotacji z Gminy Miasto Złotów na prowadzenie przez miasto przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z Gminy Złotów (zgodnie z nowelizacją porozumienia na rok szkolny 2007/2008).

Wydatki:

Zmiany  w zakresie wydatków bieżących:

1.      Na wnioski dyrektorów szkół (wnioski wpłynęły po sporządzeniu projektu) przesuwa się środki w ramach budżetów poszczególnych szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2, Gimnazjum Publiczne Nr 2.

2.      Zwiększa się wydatki w rozdziale 700-70005 Gospodarka nieruchomościami o 24.000 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi geodezyjnej /podziały działek/.

3.      Zwiększa się wydatki w rozdziale 900-90015 Oświetlenie ulic o dodatkowe 20.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia drogowego.

Zmianie ulega również załącznik dotyczący rachunku dochodów własnych:

W rozdziale 80195 tego załącznika, na wniosek szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 dokonano zmian w planie przychodów i wydatków - na wnioski dyrektorów szkół /wnioski wpłynęły po sporządzeniu projektu/  przesuwa się środki w ramach budżetów poszczególnych szkół.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, łącznie z przedstawionymi autopoprawkami.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,  1 –  wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/ 75 /07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/68/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją Rady Miejskiej.

W związku z tym, że Komisje nie miały możliwości dyskusji i zajęcia stanowiska w sprawie przedłożonego projektu uchwały, Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie tematu i wyjaśnienia dotyczące treści tej uchwały.

S. Heciak – Skarbnik Gminy odpowiedział, że wyjaśnień dotyczących projektu uchwały, udzielił J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza, zgłaszając wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad sesji. Powiedział, że zostało dodane jedno zadanie, a jedno zostało rozszerzone. Aktualny wykaz wydatków nie wygasających został przedstawiony w załączniku nr 1 do przedłożonego projektu uchwały.

Burmistrz Miasta - St. Wełniak dodał, że zmiana dotyczy dwóch rzeczy. Pierwsza, to przebudowa oświetlenia przy ul. Marii Panny. Powiedział, że w zasadzie zadanie to jest fizycznie zakończone – trzeba tylko wstawić słupy bo kable są ułożone i wstawione są  postumenty pod słupy. Najprawdopodobniej zadanie to zostanie wykonane w bieżącym roku, nie będzie jednak formalnego odbioru robót i nie będzie jeszcze wystawiona faktura. Druga sprawa dotyczy dokumentacji. Przypomniał, że Rada podjęła pod koniec października uchwałę, aby zwiększyć środki na przygotowanie dokumentacji dla zadań, które będą realizowane w roku przyszłym, a które znajdują się w projekcie budżetu. Chodzi tu głównie o przebudowę ulic m.in. Kopernika, Stary Rynek, Bol. Chrobrego, Moniuszki. Dokumentacji, na którą był ogłoszony przetarg i obecnie jest podpisana umowa, nie da się opracować w ciągu miesiąca. 

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni    15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/ 76 /07 w sprawie zmiany uchwały nr XV/68/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Projekt uchwały wraz z wnioskiem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie radni otrzymali.

Przewodnicząca B. Chorabik poinformowała, że przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali stanowisko Radcy Prawnego w sprawie możliwości manewrów, jakich Rada może dokonywać na materiale dotyczącym stawek określających wysokość taryf za wodę i ścieki. Z dostarczonych materiałów i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika, że zgodnie z art. 24 ust. 5: „rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami”. Powiedziała, że w czasie trwania posiedzeń komisji, radni nie dysponowali pełną treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komisje określały różną wysokość stawek poszczególnych składników: na wodę i na ścieki. Otrzymana ustawa zmienia koncepcję pracy nad uchwałą, gdyż zakłada ona jedynie dwa warianty – zatwierdzenia, bądź odmowy zatwierdzenia proponowanych stawek. Zmiany wysokości taryf nie są przez ustawę przewidziane. Jest to nowość dla radnych. Jeśli są wątpliwości, to będzie można poprosić prawnika - P. Tabora o uzupełnienie wyjaśnień.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska komisji i przyjęte wnioski:

1)      Komisja Bezpieczeństwa Publicznego – przyjęła wniosek, aby w stawce za ścieki przyjąć wzrost o 3 % ;

2)      Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych  – przyjęła wniosek, aby za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez wszystkich odbiorców”  zamiast stawki 3,54 zł/m3 + VAT, wpisać „ 3,50 zł/m3 + VAT  ”;

3)      Komisja Ochrony Środowiska i Promocji Miasta – przyjęła wnioski: aby za wodę pozostawić dotychczas obowiązujące stawki, a za ścieki przyjąć stawkę – 3,47 zł./m3 + VAT, tj.  wzrost o 3 % w stosunku do dotychczas obowiązującej;

4)      Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – negatywnie zaopiniowała projekt uchwały;

5)      Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej –  przyjęła wniosek, aby za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przez wszystkich odbiorców zamiast stawki 3,54 zł/m3 + VAT, wpisać „ 3,47 zł/m3 + VAT  ”;

6)      Komisja Gospodarki Miejskiej – przyjęła wnioski: aby za wodę pozostawić dotychczas obowiązujące stawki, a za ścieki przyjąć stawkę – 3,47 zł./m3 + VAT, tj.  wzrost o 3 % w stosunku do dotychczas obowiązującej.

Przewodnicząca Rady, otwierając dyskusję, zacytowała wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2005 roku, który jasno określa, że „ Sposób wyrażania stanowiska przez radę gminy został ściśle uregulowany przez prawo. W szczególności może ona się jedynie wypowiedzieć co do zatwierdzenia przedstawionej taryfy. Nie może natomiast kształtować jej treści poprzez wprowadzanie korekt.”

Burmistrz St. Wełniak powiedział, że nie ma możliwości, żeby tego rodzaju wnioski były głosowane i wprowadzane do uchwały, gdyż jest to niezgodne z prawem. Uchwała taka zostałaby zaskarżona i poddana kasacji przez organ nadzorczy, czyli Wojewodę. Są tylko dwie możliwości, tj. przyjęcie, bądź odrzucenie proponowanych taryf. Burmistrz przedstawił swoje zdanie mówiąc, że nie ma podstaw do kwestionowania kosztów składających się na wysokość tych opłat, zarówno za wodę, jak i za ścieki – mając na względzie dotychczasowe koszty. Sprawą otwartą jest ewentualna analiza szczegółowa kosztów ponoszonych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzania takiej analizy, ponieważ koszty od wielu lat są znane i nie ulegają one radykalnemu wzrostowi, a jedynie wzrastają o uzasadniony wskaźnik. Powiedział, że inną kwestią pozostaje sprawa funkcjonowania, czy poziomu kosztów w całej Spółce. Można zastanawiać się nad tym, na ile koszty te są zasadne i czy nie ma możliwości ich obniżenia, co należałoby zlecić niezależnemu organowi czy instytucji, która by taką analizę przeprowadziła. Zwrócił uwagę, że główną pozycją są koszty stałe Spółki, które wynoszą ponad 80 % ogółu kosztów. Obniżenie ceny wody i ścieków możliwe jest jedynie przez obniżenie płac, albo zmniejszenie zatrudnienia.

Radny W. Fidurski zwrócił się do prawnika. Powiedział, że z ustawy wynika, że rada może odmówić zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami, a takiej wiedzy nie ma. Powiedział, że Burmistrz jednoznacznie przedstawił swoje stanowisko, że są one zgodne z przepisami oraz, że rozumie, że jeżeli taryfy sporządzone są zgodnie z przepisami, to nie pozostaje nic innego jak je tylko zatwierdzić. Jeśli chodzi o koszty działalności firmy, to zwrócił uwagę na pozycję: nagroda jubileuszowa dla inkasenta, która  stanowi 6 – cio krotność pensji. Zwrócił się z zapytaniem, czy Burmistrz będzie podejmował inicjatywę, decyzję o zbadaniu kosztów w MZWiK.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział m.in., że koszty te kształtują się od wielu lat na tym poziomie i nie wzrastają one ponad miarę w stosunku do przyszłego roku. Mówiąc o analizie kosztów, to skutkiem tego jest znalezienie kosztów w zatrudnieniu, bo obniżenie wynagrodzenia nie wchodzi w rachubę, ponieważ wiążą się z układem zbiorowym, którego wypowiedzenie jest z góry skazane są na niepowodzenie. Jedyną drogą jest zmniejszenie zatrudnienia, które jest obwarowane przepisami zobowiązującymi Zarząd do takiego, a nie innego zatrudnienia.

Paweł Tabor – prawnik powiedział, że art. 24 ust.4 ustawy mówi, że „wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia.” Następnie Burmistrz przedkłada Radzie projekt uchwały o stosownej treści. Radni musieliby wykazać konkretne podstawy prawne naruszające ustawę, aby taki projekt odrzucić. Burmistrz takich podstaw nie widzi, dlatego złożył wniosek o zatwierdzenie proponowanych taryf, a nie o ich odmowę zatwierdzenia.

Radny Z. Muzioł zwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego o poprawność interpretacji ustawy, jeśli chodzi o fakt, że taryfy zatwierdza się na okres nie dłuższy niż 1 rok.

P. Tabor - prawnik odpowiedział, że zgodnie z ust.10 art. 24 tej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy zawsze obowiązują przez okres 1 roku. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe stwierdzi, że poziom kosztów, o których mowa w ust. 4 pozwala na pozostawienie taryf na dotychczasowym poziomie, przedsiębiorstwo kieruje w takim przypadku propozycję do Burmistrza, a ten z kolei wniosek do Rady o pozostawienie taryf na dotychczasowym poziomie.

Na pytanie Z. Muzioła, czy zostały przeprowadzone jakieś analizy w tej kwestii, skąd bierze się pewność, że podwyżka tych kosztów jest uzasadniona, Burmistrz Miasta  odpowiedział, że gdyby podwyżka ta nie była uzasadniona, wówczas byłby inny projekt uchwały. Koszty te są jak najbardziej uzasadnione i nie ma możliwości ich zakwestionowania - zarówno co do wody, jak i ścieków.

Radny K. Nurczyk zgłosił wniosek, aby po dyskusji ogłosić krótką przerwę. Powiedział m.in., że jest daleki od zwalniania pracowników i od obniżania płac, ale w Złotowie są małe firmy hydrauliczne, które nie płacą podatków, są o wiele tańsze i dobrze funkcjonują na rynku – czy w celu obniżenia kosztów nie warto byłoby przemyśleć, żeby np. zatrudnić kilku hydraulików, którzy wykonywaliby usługi i MZWiK byłby konkurencyjny. Zapytał o sprawę dot. wysokości nagrody jubileuszowej – z czego ona wynika, czy ze zbiorowego układu pracy i za jaki okres jest wypłacana.

Radny K. Brewka stwierdził, że ustawa obowiązuje od 2001 roku. Z tego co sobie przypomina, to w poprzednich latach były takie sytuacje, że Rada zmieniała ceny.

Z-ca Burmistrza - J. Kołodziejczyk wyjaśnił, że doszło kiedyś do sytuacji, w której Miejski Zespół Wodociągów i Kanalizacji, po uprzednich dyskusjach i analizach Komisji Gospodarki Miejskiej, wycofał wniosek. Następnie złożył nowy, z niższymi stawkami, sugerowanymi przez Komisję.

Radny J. Jędrzejczyk zapytał czy po posiedzeniach komisji odbyło się Zgromadzenie Wspólników i czy zostały na nim zatwierdzone proponowane taryfy.

Burmistrz St. Wełniak  zwrócił uwagę, że Zgromadzenie Wspólników nie zatwierdza taryf, zatwierdza tylko plan finansowo – rzeczowy Spółki. Taryfy zatwierdza Rada. Takiego Zgromadzenia nie było. Wyjaśnił, że planu finansowego nie będzie dopóki nie zostaną zatwierdzone taryfy, które stanowią przychody Spółki. Dopiero jak będą znane przychody, możliwa będzie rozmowa na temat budżetu Spółki na rok przyszły. Swoboda działania Zarządu jest ograniczona, ponieważ Rada Nadzorcza na bieżąco kontroluje Spółkę, zwłaszcza w kwestii kosztów i nie widzi jakichkolwiek podstaw do ich zakwestionowania.

Na pytanie radnego  K. Żelichowskiego o skutki nie przyjęcia przez Radę proponowanych stawek, odpowiedzi udzielił Paweł Tabor – prawnik Urzędu, który m.in. powiedział, że w takiej sytuacji Wojewoda zbada, czy odrzucenie taryf miało jakieś podstawy. Jeśli okaże się, że nie było podstaw, to uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf zostanie unieważniona w trybie nadzoru.

Prezes Zarządu MZWiK - Jan Szwalgun  powiedział m.in., że ubolewa nad faktem braku zaproszeń dla przedstawicieli MZWiK na posiedzenia komisji, na których można sobie wiele spraw wyjaśnić. Udzielił wyjaśnień, odpowiedzi radnemu K. Nurczykowi – powiedział, że jest to stosowane przez MZWiK. Firmy tego typu mają w Polsce bardzo wiele jednostek w ruchu, tzn. nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków, przepompowni, gdzie są zatrudnieni pracownicy stali - pracownicy dobrze przeszkoleni z uprawnieniami energetycznymi i innymi. Zwrócił uwagę na zaostrzone przepisy bhp, zwłaszcza na oczyszczalni ścieków, gdzie są głównie przeprowadzane kontrole Inspekcji Pracy. Jeśli chodzi o  posługiwanie się małymi warsztatami, to sytuacja jest taka, że podbierani są ludzie z ”wodociągów”, którzy wykonują roboty po pracy – tzw. „cicha konkurencja”. W celu przeciwdziałaniu, temu zarządził, aby pracownicy podpisali oświadczenie o konkurencyjności, żeby po pracy nie podbierali prac, do których MZWiK jest powołany. Powiedział, że w zasadzie koszty pozostaną te same, bo dostaną za to fakturę. Jest to forma oszczędzania, która niesie jednak pewne ryzyko MZWiK. 

Na pytanie radnego K. Nurczyka dotyczące konkurencyjności w przypadku wykonywania przyłączy, Prezes Zarządu odpowiedział, że wybór należy do klienta, który może wybrać inną firmę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień. Natomiast odbiór techniczny odbywa się zawsze za pośrednictwem „wodociągów”.

Radny A. Kosiba zapytał, czy MZWiK korzysta z urządzenia do wykrywania przecieków?

Prezes MZWiK J. Szwalgun odpowiedział, że „wodociągi” korzystają, wypożyczają urządzenie z firmy z Poznania. Powiedział, że stanowi to kwotę rzędu 10 tys. zł. rocznie i bardzo dobrze to funkcjonuje.

Radny K. Brewka wyraził swój żal z powodu tak późnego posiadania treści ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, bo dyskusje na posiedzeniach komisji na pewno przebiegałyby inaczej. Stwierdził, że w tej kwestii mamy do czynienia z monopolem lokalnym.

Prezes J. Szwalgun dodał, że na początku kadencji tej Rady wiodącą komisją w sprawach dotyczących Wodociągów miała być Komisja Finansów. Nie wie jak to wygląda obecnie. Powiedział, że biegły badający bilans patrzy na sprawy kosztów i co roku podkreśla, że sytuacja w spółce, jeśli chodzi o wodociągi, jest coraz to lepsza. 

Przewodnicząca Rady wyraziła nadzieję, że przewodniczący komisji wyciągną wnioski z zaistniałej sytuacji i uwag zgłoszonych przez Prezesa J. Szwalguna i będą zapraszać na posiedzenia przedstawicieli firm.

Następnie przeprowadzono głosowanie wniosku radnego K. Nurczyka o ogłoszenie przerwy.

Za ogłoszeniem przerwy głosowało 9-ciu radnych, przeciw – 3-ch, 3-ch – wstrzymało się od głosowania.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę do godz. 11.15.

Po przerwie.

Obecni byli wszyscy radni.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych,    8-u    wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/ 77 /07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Ocena realizowanych inwestycji w mieście Złotowie w roku 2007.

Informację o inwestycjach przewidzianych do realizacji na rok 2007 radni otrzymali i była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną radnym Informację.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła, poprzez aklamację, Informację o inwestycjach przewidzianych do realizacji na rok 2007. 

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt uchwały radni otrzymali i był omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące przedłożonego projektu uchwały – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję na temat przedstawionego materiału załączonego do  uchwały.

Radny K. Nurczyk nawiązał do zorganizowanego spotkania z Panią Inspektor Małgorzatą Biskup w sprawie uzależnień, narkotyków. Pozytywnie ocenił to spotkanie i zaproponował, aby w celu uświadomienia rodziców, takich spotkań zorganizować więcej. Zwrócił się z zapytaniem do A. Andrzejewskiej – Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy po wspomnianym spotkaniu, w jakiej mierze środki z alkoholi będą przeznaczane na walkę z narkotykami, szkolenia.

Radna A. Andrzejewska powiedziała m.in., że alkoholizm i narkomanię regulują dwie różne ustawy. Jej zdaniem powinna powstać jedna ustawa dotycząca uzależnień, gdyż uzależnienia krzyżują się i wzajemnie zazębiają. Jeśli chodzi o profilaktyczne szkolenia, to szkoły podejmują decyzję, kto takie szkolenie będzie prowadził, kto będzie przekazywał wiedzę uczniom, rodzicom. Jeśli chodzi o wspomniane szkolenie, to zwróciła się do niej Szkoła Podstawowa Nr 1 z prośbą, żeby zasugerowała, kto jej zdaniem spełniłby oczekiwania -  zasugerowała p. Małgorzatę Biskup. Powiedziała, że należy łączyć zagadnienia - jeśli mówi się o uzależnieniu, to każdorazowo mówi się o uzależnieniu alkoholowym, narkotykowym, nikotynowym. Kwoty na szkolenia są symboliczne, ale są one łączone.

Radny A. Kosiba m.in. zwrócił uwagę na to, że rozpowszechnione powinny być programy informujące młodzież o skutkach jazdy samochodami pod wpływem alkoholu. Informacji na ten temat jest zdecydowanie za mało. Zwrócił również uwagę na zagrożenie jakie stwarzają rosnące po obu stronach drogi.

Radny K. Brewka  poruszył temat sum przeznaczanych na walkę z alkoholizmem i na narkomanię.  Kwoty te bardzo różnią się między sobą. Zwrócił uwagę na problemy do jakich prowadzi każde uzależnienie, także w perspektywie poszukiwania pracy, czy zakładania własnej działalności. Powiedział, że ludzie uzależnieni skazani są na niepowodzenie w tym zakresie, co prowadzi do pogłębiania się patologii. 

Radny B. Marszałek zapytał czy został uwzględniony wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie ujęcia w budżecie zakupu narkotestów dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie.  

Radna A. Andrzejewska odpowiedziała, że w budżecie zostały uwzględnione takie zakupy, jak również są przeznaczone środki na wspieranie służby zdrowia i organów ścigania. Powiedziała, że w tym roku zakupione zostały trzy profesjonalne alkomaty, które zostały przekazane Szpitalowi Powiatowemu w Złotowie. Zwróciła się również z apelem do wszystkich obecnych o wrażliwość na nieprzestrzeganie ustawy przeciwalkoholowej w naszym otoczeniu.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik zgłosiła formalną poprawkę dotyczącą nazewnictwa, tj. aby na str. 5 poprawić błąd formalny w pkt 4: „kontynuacja współpracy” - zamiast z Komisją Porządku Publicznego – powinno być z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały z przedstawioną wyżej poprawką formalną.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,   1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/ 78 /07 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt  10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach komisji.

 

Radna A. Andrzejewska poinformowała, że na str. 4 wkradł się błąd, jest „ 1.200 mln” a powinno być „1,2 mln”

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące przedłożonego projektu uchwały – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Radny K. Majewski m.in. poruszył problem zaangażowania młodzieży w kulturę, co ma na celu lepsze jej wychowanie – przeznaczanie na ten cel więcej środków.

Radny Z. Muzioł zwrócił się z zapytaniem o sprawy narkotyków w szkołach, czy występują takie przypadki.

Następnie głos zabrali dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 - M. Mirr, Gimnazjum Publicznego Nr 2 – G. Burdziak, które powiedziały, że na terenie szkół nie ma problemów z narkotykami, że szkoły są bezpieczne, monitorowane, są prowadzone szkolenia kadry pedagogicznej, są spotkania z młodzieżą oraz Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 – St. Kucharski, który powiedział, że nie ma problemów z narkotykami, chociaż 2 lata temu była sytuacja, że u 3-ch uczniów stwierdzono zawartość marihuany, ale nie stwierdzono czy było to w szkole. Są uczniowie, którzy leczą się w ośrodkach, co było ukrywane przez rodziców. Powiedział, że rozprowadzanie i branie narkotyków odbywa się głównie na dyskotekach, w domach a nie w szkołach.

Radny K. Brewka zwrócił m.in. uwagę na zachowanie młodzieży, z czym nie dają sobie rady nauczyciele. Nauczyciele nie chcą pracować w atmosferze przemocy wobec współuczniów, ale również wyraźnej przemocy wobec nauczycieli. Należy zwrócić uwagę na problem przemocy w szkole. Czy ta pedagogika, która obowiązuje, ma być stosowana w szkołach jest właściwa, czy informacje, które przekazuje się uczniom i prawa, prowadzą go na drogę dobrego człowieka, czy prowadzą go w zupełnie innym kierunku. W wielu przypadkach rozszerzone uprawnienia ucznia prowadzą go w zupełnie inną stronę. Należy z tym walczyć, bo tak społeczeństwo funkcjonować nie może.

Radny A. Kosiba – nawiązując do wypowiedzi K. Brewki powiedział, że jest dużo dzieci nadpobudliwych (z zespołem ADHD), których nie chce żadna szkoła i jest to problem, którego nie da się tak łatwo rozwiązać.

Radny J. Jędrzejczyk zapytał czy z tego programu mogą skorzystać osoby uzależnione od innych środków odurzających, nie zaliczanych do narkotyków.

Radna A. Andrzejewska  – odpowiedziała, że naszym zadaniem jest uświadamianie młodemu pokoleniu, ich rodzicom i dorosłemu społeczeństwu jakie zagrożenie niesie alkoholizm i narkomania, natomiast programy wybiera sobie dana szkoła - to ona decyduje o wyborze programu, kto jest autorem programu, dla kogo jest program skierowany i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby go rozszerzyć o te zagrożenia, jakie w danym środowisku występują. 

Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/ 79 /07 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie radni otrzymali i było ono omawiane na posiedzeniach Komisji.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jest załączone do protokołu.

Punkt 12.

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

Dyskusji nie było.

Za przyjęciem przedłożonego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008 głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008, który jest załączony do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2008.

Projekt uchwały radni otrzymali i był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2008 – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, z poprawkami przedstawionymi poniżej.

Radny K. Żelichowski powiedział, że ma nadzieję, że plan pracy Rady będzie realizowany w uchwalonym porządku, tj. nie będą przenoszone punkty z miesiąca na miesiąc bez aprobaty radnych.

Przewodnicząca Rady przedstawiła proponowane poprawki do przedłożonego projektu planu pracy Rady na rok 2008, przyjęte na posiedzeniach komisji, tj.:

1)      w miesiącu kwietniu w pkt 3: zamiast proponowanej treści wpisać: „Informacja z realizacji uchwały Rady Miejskiej Złotowie w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów”;

2)      w miesiącu czerwcu wykreślić punkt 3: „ Informacja o stanie środowiska naturalnego, w tym stopnia czystości jezior przed sezonem letnim ”;

3)      w miesiącu sierpniu wykreślić punkt 3 „ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z działalności za I półrocze 2008 roku ”;

4)      w miesiącu październiku w pkt 3: zamiast „ Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Miasto Złotów oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów ”  - wpisać: „ Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów ”.

W związku z aprobatą Rady, Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2008, łącznie ze wszystkimi poprawkami przyjętymi na posiedzeniach komisji.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za podjęciem uchwały z przedstawionymi wyżej poprawkami głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/ 80 /07 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2008.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 14.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

K. Nurczykowi:                                                                         

Powiedział, że nie potrafi odpowiedzieć ile razy są przeprowadzane badania wody na basenie. Z tego co wie, to jest plan ustalony przez SANEPID, który jest niezależny od kierownictwa basenu. Mają harmonogram, wg którego pobierają próbki wody do badań. Powiedział, że do tej pory nie było żadnych zastrzeżeń co do jakości wody pod względem bakteriologicznym jak i innym.

W. Fidurskiemu:                                                                                                                   

Odpowiedział, że jeśli chodzi o usytuowanie budynku, to jest zamiar usytuować go w tym miejscu, o którym mówił radny W. Fidurski, dlatego też jest m.in. zwłoka w jego zaprojektowaniu, ponieważ nie możemy doczekać się kiedy obiekt „Zacisza” zostanie sprzedany. Jest zamiar - jak będzie nowy właściciel, żeby dokonać albo zamiany gruntu, albo wykupienia tego fragmentu gruntu, żeby budynek ten zlokalizować w tym miejscu, albo w jego pobliżu. Powiedział, że jest też taki zamiar, żeby budynek ten służył zarówno plaży, jak i boiskom sportowym. Dobrze byłoby, gdyby nawiązywałby on do tej tradycyjnej architektury, chociaż ma ona typowy charakter budynku niemieckiego. Uważa, że jak najbardziej uwaga jest słuszna i myśli, że warto byłoby to zrealizować – jak tylko dojdzie do sprzedaży „Zacisza” i będzie nowy właściciel, to podjęte zostaną z nim działania, aby teren ten wykupić czy zamienić, żeby można byłoby tam zlokalizować budynek o takiej architekturze.

Z. Muziołowi:                                                                                                                         

Odpowiedział, że dotychczasowy właściciel ma wobec miasta kilkadziesiąt tysięcy złotych długu z tytułu podatku i opłat za wieczyste użytkowanie. Miasto nie może odebrać nieruchomości za długi, ponieważ będzie prowadzona licytacja, która była ogłaszana kilkakrotnie i nie doszła do skutku z różnych powodów. Ma nadzieję, że obecnie – już ostatecznie sprawa ta zostanie załatwiona. Jeśli chodzi o propozycję, żeby miasto wykupiło w całości ośrodek, to uważa, że nie powinniśmy tego robić. Natomiast powinniśmy wykupić fragment gruntu, który będzie potrzebny do budowy obiektu wielofunkcyjnego socjalno –biurowego i zaplecza gospodarczego dla plaży i dla boisk sportowych.   

K. Żelichowskiemu:

Odpowiedział, że naprawa studzienki na ul. Królowej Jadwigi zostanie zlecona. 

          W związku z tym, że nie było pytań do odpowiedzi udzielonych przez Burmistrza, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 15.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

Przewodnicząca Rady:

1.                  Przypomniała, że Rada Powiatu wystąpiła z pismem o wytypowanie kandydatów do konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za rok 2007 w 4-ch kategoriach:  I – Oświata i Kultura;  II - Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne; III - Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo; IV - Sport, Turystyka i Rekreacja.

Przedstawiła propozycje kandydatów do konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego:

I.   Oświata i Kultura    p. Bolesław Wadych, II.  Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne – p. Piotr Brewka, III. Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo    p. Ryszard Standio, IV. Sport, Turystyka i Rekreacja    p. Sławomir Wilowski.

Rada Miejska zaakceptowała poprzez aklamację zgłoszone kandydatury do Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego.

2.                  Poinformowała, że wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w sprawie podjęcia działań zmierzających do uchwalenia przepisu dotyczącego wprowadzenia ograniczenia obrotu materiałami i artykułami pirotechnicznymi oraz ich używania, które przekazano Burmistrzowi Miasta.

3.                  Przedstawiła pismo podpisane przez mieszkańców ulicy Wodociągowej w sprawie ujęcia w planie inwestycyjnym miasta na 2008 rok ułożenia dywanika asfaltowego na tej ulicy. 

4.                  Przypomniała o propozycji Telewizji ASTA dotyczącej retransmisji obrad sesji Rady Miejskiej, tj. pełne nagranie za 3,5 tys. zł. i skrócona wersja za 2 tys. zł. Powiedziała, że pozostaje też dotychczasowa forma – relacje z obrad sesji w „Kurierze Złotowskim”. 

      Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Miejska podjęła decyzję, żeby pozostawić dotychczasową formę współpracy z TV ASTA Sp. z o.o. – relacje z obrad sesji i wywiady z cyklu „Rozmowy Kuriera”.

- za powyższym głosowało 14-tu radnych, 1- wstrzymał się od głosowania.

5.                  Przeczytała nadawców życzeń świątecznych i noworocznych jakie wpłynęły do Rady Miejskiej.

6.                  W związku z tym, że na sesji w miesiącu styczniu będzie przyjmowany budżet na 2008 rok, zwróciła się do przewodniczących komisji aby posiedzenia komisji poświęcone projektowi budżetu odbywały się już na początku stycznia 2008 r.

Radny K. Majewski zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą żeby w jak najszybszym terminie opublikować I konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów – sportu, kultury realizowanych w 2008 roku.

 

 

Radny K. Brewka – zwrócił się w sprawie naprawienia nawierzchni – załatania dziury na terenie przy Przychodni MedX na ul. Norwida.                                                                       

Radny A. Kosiba poruszył sprawę dotyczącą ścieżki rowerowej na ul. Obrońców Warszawy – uważa, że należy coś z tym zrobić, ponieważ tak czy inaczej ludzie jeżdżą tam po chodnikach, a krótki i wąski odcinek można ominąć poprzez wytyczenie ścieżki za ogrodniczym pawilonem handlowym.

Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 12.30 zamknęła  XVI sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

                                                      Sekretarz obrad                                 Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                             mgr Wiesław Fidurski

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik