Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - remont pływalni "LAGUNA" w Złotowie - II

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów,
działająca poprzez swoją jednostkę organizacyjną -
ZCAS w Złotowie


Tytuł przetargu:
Remont pływalni "LAGUNA" w Złotowie - II

CPV:
45000000-7, 45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45262321-7, 45400000-1, 45430000-0, 45450000-6, 45432114-6, 45431000-7, 45431100-8, 45431200-9, 45311100-1, 45317000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania, których zakres obejmował zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. nie mniejszej niż 200.000,00 zł.

2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:

Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania. 2. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania. 3. Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoby wskazane w pkt. 1 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminem, przy czym jako maksymalny termin wykonania Zamawiający określił – 10 sierpnia 2018 r., a minimalny określił – 03 sierpnia 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, al. Piasta 26, 77-400, pok. nr 202

Oferty można składać do:
2018-02-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-02-21 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, al. Piasta 26, 77-400, pok. nr 203

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20%,
3) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (721.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZCAS -SIWZ - basen (461kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ II (370.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWIOR - ROBOTY_BUDOWLANE (522.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Opis basenu ost. (70.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. niecka (1) 2 (127.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. rys 3 i 4 (102.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. rys. 2 (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. rys. 5 (291.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. Przedmiar i kosztorys - basen (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (315.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE 1 (427.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAWIADOMIENIE 2 (182.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2018-02-06 11:20:00
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2018-02-06 13:18:53
Ostatnia zmiana:2018-03-07 12:18:34
Ilość wyświetleń:540

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij